Normes del centre

La porta de l’escola s’obre a les 8.55 i a les 14.55 i les activitats lectives comencen a l’hora en punt.

La comunicació família-escola es fa a través de l’agenda. Cal posar la data a les comunicacions i signar-les un cop llegides. L’agenda és una eina de treball de l’escola, ha d’estar polida, presentable, sense escrits personals ni adhesius.

L’assistència a l’escola és obligatòria. Les faltes d’assistència s’han de justificar per escrit a l’agenda. Les faltes d’assistència no eximeixen de les obligacions d’estudi i deures programats.

S’ha d’arribar a l’escola amb puntualitat. Els retards s’han de justificar per escrit a l’agenda.

Si es produeixen un nombre destacat d’absències i/o retards injustificats en el mateix mes, es farà comunicat a les famílies. En el cas d’absències i retards reiterats es convocarà una reunió conjunta amb direcció. Si les absències i/o retards persisteixen s’aplicarà el protocol d’absentisme.

En cas de reincidència en els retards de recollida de l’alumnat si no es localitza la família, es comunicarà a la Policia Local.

Quan un alumne hagi de sortir de l’escola durant l’horari escolar, s’ha de notificar per escrit a l’agenda o via telefònica i ha de ser recollit per un adult.

S’ha de portar tot el material necessari a l’escola (llibres, quaderns, agenda, flauta, bossa educació física…). Un cop tancades les portes a les 9 del matí i a les 3 de la tarda no s’acceptaran ni materials ni esmorzars.

Cal venir a l’escola amb una correcta higiene personal i sense estar malalt/a.

En cas de malaltia infecciosa (diarrea, conjuntivitis…) o de polls al cap, l’alumne/a s’ha de quedar a casa per evitar el contagi als altres.

Si és inevitable que l’alumne/a prengui un medicament dins l’horari escolar cal que porti una autorització signada pels pares o tutors, indicant el nom del nen, del medicament, l’hora  que l’ha de prendre i la dosi així com l’informe del metge.

No es poden portar xiclets, llaminadures, joguines, dispositius mòbils (telèfons, smartwatch…), altaveus, diners, vambes amb rodes… ni a l’escola, ni a les hores de menjador ni a les activitats complementàries i extraescolars. L’escola no es fa responsable dels objectes personals de l’alumnat.

És obligat realitzar les tasques escolars programades.

És obligatori respectar els companys i companyes en tots els aspectes, incloses les seves pertinences.

És obligat el respecte i obediència als mestres i personal del centre (conserge, administrativa, monitores i monitors de menjador i extraescolars…), i el respecte a les seves pertinences.

S’han de respectar les instal·lacions i mobiliari del centre.

Els alumnes d’infantil només han de portar una bosseta de roba (motxilles no) i els de cicle inicial motxilla sense rodes. Els alumnes de cicle mitjà i cicle superior portaran la motxilla que la família consideri convenient.

Els alumnes d’educació infantil han de portar una ampolleta d’aigua amb el seu nom i el alumnes d’educació primària poden portar una a la motxilla.

Els dimecres és el dia de la fruita a l’escola. Es recomana portar-ne per esmorzar, i la resta de dies no portar productes industrials. A educació infantil cal portar un tovalló de roba, dins de la bosseta, per esmorzar a l’aula.

Els aniversaris dels alumnes es poden celebrar el mateix dia de l’aniversari avisant uns dies abans i demanant si hi ha alguna intolerància entre els companys i les companyes. Només es podran portar productes de fleca i galetes (amb xocolata o sense), pa amb xocolata i sucs o batuts. No es pot portar menjar fet a casa ni llaminadures. En cas de voler repartir invitacions d’aniversari es donaran fora de l’escola.

Les jaquetes, jerseis, roba d’educació física, paraigües i altres pertinences han d’anar marcades amb nom i cognom. La roba ha de dur una veta ampla.

Els alumnes d’educació infantil han de portar una bata a partir del mes d’octubre. En el cas d’utilitzar el servei de menjador cal que portin una altra bata.

Els dies de pluja els alumnes d’educació infantil no entraran el paraigües a l’escola. Els alumnes de primària els deixaran als cubells del vestíbul.

En compliment del que estipula la Llei Orgànica de Protecció de Dades, l’escola permet, en els actes oberts a les famílies, l’enregistrament de fotografies o filmacions només per a ús domèstic, i en cap cas n’autoritza la seva difusió o publicació per qualsevol mitjà, en especial internet.