Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: direcció, professors, mares i pares d’alumnes, personal d’administració i serveis, AMPA.

 

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre, el pressupost, etc.

 

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

 

Actualment els representants del Consell Escolar són:

Director: Pere Mármol Lorenzo

Cap d’estudis: Marta Bistuer Hernàndez

Secretària: Victòria Rigual Valls

Representants mestres: Eugènia Mirete Martínez, Ana Castiblanque López , Ana Gutiérrez Trujillo, Marta Girós Costa, Marta Maltas Maynoy i Teresa Navarro Andreu

Representants famílies: Jamal Choulli, Marta Martín Micaló, Carolina Huelva Osuna, Youssef El Bosklaoui

Representant PAS: Antoni Martín Serra

Representant AMPA: Carles Spà Novellas

Representant Ajuntament: Sandra Lafuente Batet