Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: direcció, professors, mares i pares d’alumnes, personal d’administració i serveis, AMPA.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre o el pressupost, entre d’altres coses.

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys. Actualment, els representants del Consell Escolar són:

  • President: Pere Mármol
  • Cap d’estudis: Anna Tinoco
  • Secretària: Victòria Rigual
  • Representants mestres: Lluïsa Almansa, Ana Castiblanque, Ana Gutiérrez, Marta Girós, Anna Sauleda i Teresa Navarro
  • Representants famílies: Carolina Huelva, Mohamed El Outmani, Anna Pascual
  • Representant PAS: Antoni Martín Sierra
  • Representant AMPA: Carles Spà Novellas
  • Representant Ajuntament: Sandra Lafuente Batet
  • Referent d’igualtat de gènere: Ana Gutiérrez Trujillo

Aquí trobareu els darrers acords del Consell Escolar i el pressupost econòmic actual.