Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: direcció, professors, mares i pares d’alumnes, personal d’administració i serveis, AMPA.

 

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre o el pressupost, entre d’altres coses.

 

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys. Actualment, els representants del Consell Escolar són:

Director: Pere Mármol

Cap d’estudis: Marta Bistuer

Secretària: Victòria Rigual

Representants mestres: Eugènia Mirete, Ana Castiblanque, Ana Gutiérrez, Marta Girós, Marta Maltas i Teresa Navarro

Representants famílies: Marta Martín, Carolina Huelva, Youssef El Bosklaoui, Mohamed El Outmani, Anna Pascual

Representant PAS: Antoni Martín

Representant AMPA: Carles Spà

Representant Ajuntament: Sandra Lafuente