Autoritzacions

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal les vostres
dades seran incorporades al fitxer alumnes de centres educatius dependents del Departament d’Educació, amb la
finalitat de gestionar l’acció educativa, fer l’orientació acadèmica i professional, l’acció tutorial i de comunicació amb les
famílies, l’avaluació objectiva del rendiment escolar, adoptar el compromís dels alumnes i llurs famílies en el procés educatiu i
l’accés als serveis digitals i telemàtics facilitats pel Departament. L’òrgan responsable del fitxer és la direcció del centre
educatiu. Podeu els drets d’accés, modificació, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la direcció
del centre educatiu.

 

Drets d’imatge

Administració de paracetamol

Administració altres medicaments

Autorització App Dinantia (comunicacions)

Autorització Recursos digitals

Autorització Sortides Mataró