Programa Àlber

L’escola és un lloc d’ensenyament-aprenentatge, de convivència i també d’animació:

N’hem de gaudir tots plegats i passar-ho bé!

Exemple de mapa de l’Àlber.

Els docents de l’escola Llums del Nord pensem que la finalitat de l’escola és la de formar ciutadans/es amb uns valors interns que potenciïn i desenvolupin en l’infant un pensament crític, democràtic, creatiu i solidari. El Programa Àlber és una eina per a l’atenció a la diversitat a l’aula, parteix de l’interès de l’alumnat del que ja sap i coneix. És una metodologia globalizadora, treballa les diferents àrees del currículum i implica a alumnes, mestres, famílies i entorn proper fent sortides, demanant informació amb notes escrites o visitant o convidant a gent del nostre entorn proper.

 

Ens proposem:

-Aconseguir una ensenyança activa, basada en l’observació.

-Partir del bagatge dels alumnes, considerant-ne la diversitat, ajudar-los a superar nous reptes i motivar-los a nous aprenentatges.

– Emprar tots els llenguatges de què disposem les persones per a comunicar-nos.

– Potenciar l’adquisició d’aprenentatges significatius i funcionals.

– Fomentar l’aprenentatge a través d’experiències, situacions i materials variats.

– Potenciar la progressió i continuïtat dels aprenentatges de manera coordinada.

Amb aquest projecte volem dur a la pràctica estratègies organitzatives i metodològiques que permeten que cada nen/a faci el seu procés d’ensenyament-aprenentatge. Volem aprendre a conviure amb la diversitat dels processos que fan els alumnes respecte les diferents competències socials, emocionals, cognitives, comunicatives… i permetre que aquesta s’evidenciï en les aules.

Com a docents, volem ajudar als nostres alumnes a fer el seu propi procés per tal de créixer i desenvolupar les capacitats i adquirir les competències que els permetran tenir èxit.