Projecte de biblioteca

Objectius

 • Integrar el “puntedu” dins el projecte curricular de centre i que sigui un recurs per a treballar en totes les àrees curriculars.
 • Implicar a tota la comunitat educativa en aquest projecte i oferir-los un espai de consulta i recerca d’informació.
 • Disposar d’un espai d’aprenentatge on hi hagi una amplia dotació de recursos on els alumnes puguin trobar la informació que necessitin.
 • Educar als nostres alumnes per a què siguin tota la vida usuaris de biblioteca amb l’objectiu de passar-ho bé, informar-se i aprendre contínuament.
 • Desenvolupar la nostra línia d’escola basada en fer alumnes autònoms, solidaris, respectuosos i tolerants.
 • Formar alumnes experts i crítics en un moment en què les noves tecnologies incrementen el volum d’informació a disposició dels ciutadans.
 • Desenvolupar mitjançant la biblioteca escolar la lectura i l’ escriptura.
 • Desenvolupar mitjançant la lectura la seva actitud crítica i reflexiva.
 • Fer una programació de biblioteca i adequar-la a la realitat del centre.
 • Sistematitzar el funcionament de la biblioteca.
 • Donar eines i estratègies als alumnes a l’hora de cercar i tractar la informació.
 • Oferir la biblioteca com a espai de lliure accés en horari lectiu i no lectiu.
 • Coordinar la relació amb la biblioteca pública, altres escoles i institucions.
 • Apropar els infants al món del contes i les narracions orals.
 • Potenciar l’ús de les TIC en les diferents etapes i àrees del currículum.