Drets d’imatge

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest Centre demana autorització per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i on siguin clarament identificables.

No hi ha autorització per fer un ús diferent del merament informatiu de les activitats que es duen a terme. Aquesta autorització no és extensible a terceres persones. Les imatges que puguin captar els mateixos pares, mares o tutors legals en les activitats públiques, festes, obres de teatre, etc. o a la mateixa pàgina web de l’escola quedarà reservada per al seu ús privat.

Pel que fa a les imatges d’activitats públiques com festes, obres de teatre, festivals, concerts, etc. la seva difusió queda recollida en l’article 8.2.c. de la Ley Orgánica 1/1982. Les imatges preses en un acte públic, en un lloc públic, sense ànim de lucre i formalment anunciat amb antelació, corresponen a l’interès d’informar de l’acte i no de cap participant en particular. Si algun pare, mare o tutor considera que la privacitat del menor pot veure’s compromesa ho pot comentar abans de l’acte i hi té el dret de sol·licitar la retirada de qualsevol imatge publicada.

Totes les imatges que apareixen en aquesta web compten amb l’autorització expressa dels pares o tutors dels alumnes. Intentem, amb molta cura, mostrar exclusivament les imatges d’aquells alumnes dels quals els pares o tutors han signat l’autorització. Qualsevol imatge referida a una persona de la comunitat educativa de l’escola que aparegui en aquesta web serà retirada el més aviat possible si així ho vol l’interessat o els seus pares o representants legals (en el cas de menors). Si voleu retirar alguna imatge caldrà comunicar-ho a la direcció de l’escola preferentment per correu electrònic a escola@joanardevol.org indicant clarament imatge i situació on es troba a la web.