Plantejament institucional

Missió

L’Escola Joan Ardèvol és una escola pública, laica, catalana i que s’adapta als canvis de la societat integrant-los en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
Pretén formar persones íntegres, equilibrades socio-emocionalment, respectuoses, tolerants i amb capacitat d’assolir les competències necessàries per aprendre contínuament i integrar-se a la societat.
L’escola és oberta a la comunitat educativa. Cerca el compromís de les famílies en el procés educatiu i la col·laboració i cooperació amb les administracions públiques.
Promou la cohesió social, la convivència, el respecte del medi ambient i la sostenibilitat.
Integra les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en un entorn d’equitat.

Visió

Volem ser una escola on l’ús de la llengua catalana sigui un fet normalitzat en les relacions entre tots els membres de la comunitat educativa i que impulsi el coneixement de llengües estrangeres.
Pretenem que els nostres alumnes assoleixin les habilitats socials i personals, així com les competències bàsiques que els permetin la plena integració social i laboral, amb un bon nivell de comprensió i expressió oral i escrita, mostrant gust per la lectura i amb un bon raonament lògic i matemàtic.
Volem una escola activa, innovadora, amb professionals interessats en la millora de la seva formació on l’ús de les tecnologies sigui un recurs per assolir els aprenentatges de les diferents àrees.

Valors

Per nosaltres l’educació és un procés integral de formació de les persones que va més enllà de l’escola i que perdura al llarg de la vida.
El projecte educatiu de la nostra escola es fonamenta en els valors d’una societat democràtica, de solidaritat, de convivència i de respecte del pluralisme social i ideològic, la llibertat religiosa i la diversitat d’opinions.
Entenem que la nostra escola ha de tenir un marcat caràcter inclusiu amb la finalitat de millorar la cohesió social i potenciar l’atenció a la diversitat.
El respecte a l’entorn natural i social i el compromís amb la llengua i cultura catalana són també valors que sempre tenim presents així com la coeducació, la cultura de la pau, el respecte als drets humans, la cultura de l’esforç i el treball ben fet.