Projecte lingüístic

L’actual context social i escolar, amb una presència considerable d’alumnat procedent d’altres cultures i que desconeix la llengua del país i del seu sistema educatiu, obliga a una nova definició del Projecte Lingüístic de Centre (PLC) que consideri aquesta nova realitat. L’escola ha d’assumir el paper d’introductora i mantenidora de la llengua catalana amb l’objectiu de dotar l’alumnat del màxim de possibilitats d’expressió, comprensió i coneixement que els ajudi a formar una identitat catalana oberta i solidària, els aporti les màximes oportunitats de desenvolupament personal, social i laborali que els permeti la consolidació de la llengua catalana com a llengua de comunicació i desenvolupament en tots els àmbits.

Una bona planificació de la didàctica de l’ensenyament de la llengua catalana i de les metodologies i estratègies que potencien l’ús del català, ens han de permetre arribar a una normalització lingüística, en una realitat escolar com la nostra.

Cal tenir en compte que en el Pla per a la Llengua i la Cohesió Social (2004) s’especifica que el PLC “ha de possibilitar al centre gestionar el procés de tractament del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge, articular els aspectes referents al tractament de les llengües curriculars, i alhora, fer de la llengua catalana un instrument de cohesió social en un marc plurilingüe”.

Així el PLC ha de promoure:

  • el respecte envers totes les llengües.
  • la valoraciópositiva de la diversitat lingüística.
  • les opcions respecte a les llengües estrangeres; quines ofereix i el moment d’introducció de cadascuna.

El Departament d’Educació estableix d’entre les prioritats generals de les Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres docents públics d’educació infantil i primària, uns aspectes prioritaris que cal considerar en tots els centres:

· l’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació en les actuacions docents i administratives del centre.

· l’impuls de l’aprenentatge de les llengües estrangeres introduint, amb caràcter general, la llengua estrangera en el cicle inicial de l’educació primària i avançant en experiències d’introducció de la llengua estrangera al parvulari i d’ús de la llengua estrangera en àrees no lingüístiques, segons el projecte de centre.

Principis bàsics extrets de la documentació normativa:

La llengua catalana, com a llengua pròpia de Catalunya, s’ha d’utilitzar normalment com a vehicular i d’aprenentatge.

La direcció vetllarà per tal que el català sigui el vehicle d’expressió normal en les activitats docents i administratives, tant internes com externes.

A excepció de la llengua castellana i literatura i llengües estrangeres (anglès), la resta d’àrees s’impartiran en llengua catalana.

Les activitats orals i escrites, les exposicions del professorat, el material didàctic, els llibres de text i les activitats d’aprenentatge i d’avaluació han d’ésser en llengua catalana. Les reunions, els informes es faran en català. Així mateix, les comunicacions entre el centre i l’entorn seran en llengua catalana, sense prejudici que s’arbitrin mesures de traducció en el període d’acollida de les famílies de l’alumnat nouvingut.

D’acord amb els principis d’igualtat de drets i no discriminació que inspiren la nostra activitat educativa, l’ensenyament que es proporciona als nens i nenes és igualitari i es desenvolupa en un marc de coeducació. Per això, es duen a terme les accions pedagògiques i metodològiques oportunes per tal de promoure la igualtat de sexe en tots els àmbits i eliminar prejudicis i estereotips socials, culturals i lingüístics.