L’escola

joanardevolextLa nostra escola és respectuosa amb el pluralisme ideològic: respectem la llibertat religiosa i la diversitat d’opinions.
Apropem els nens i nenes al nostre context sociocultural promovent activitats relacionades amb l’entorn a fi d’aconseguir una integració respectuosa amb la comunitat.
El projecte educatiu de la nostra escola es fonamenta en els valors d’una societat democràtica, de solidaritat, de convivència i de respecte als drets i deures de tots els membres de la nostra comunitat.
Ens definim com escola catalana: Potenciem l’ús del català dins l’àmbit escolar respectant les normes vigents sobre l’ensenyament del castellà.
Afavorim la llibertat i la diversitat cultural per tal de dur a terme una tasca socialitzadora i d’integració personal.
Treballem en la superació i diferenciació de rols donant igualtat d’oportunitats als alumnes independentment del seu sexe.
Prioritzem l’aplicació de les tecnologies de la informació i de la comunicació com a recurs per aconseguir els aprenentatges bàsics dels alumnes, integrant aquesta tecnologia en el desplegament dels continguts de les diferents àrees instrumentals.

EDUCACIÓ INFANTIL EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Aquesta etapa té com a finalitat proporcionar als infants més petits aquelles situacions educatives que els permetin el progressiu descobriment i creixement personal; la possibilitat de relacionar-se amb els altres, per mitjà dels diferents llenguatges d’expressió i comunicació; l’observació i descoberta del seu entorn més proper i l’adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració a la societat.
Les finalitats de l’Educació Primària són les de proporcionar a tots els alumnes una formació comuna que faci possible el desenvolupament de les capacitats individuals motrius, d’equilibri personal i de relació amb l’adquisició d’aprenentatges relatius als àmbits lingüístic, matemàtic, físic i social per a assolir els elements bàsics culturals que li proporcionin maduresa i autonomia com a persona així com capacitat de convivència social.
serveis i espais aula de música
idioma anglès
biblioteca
pista poliesportiva
pavelló cobert
sala de psicomotricitat
Equip d’Assessorament Psicopedagògic
aules de suport
educació especial
atencions individualitzades
agrupaments flexibles
aula d’ordinadors
ordinadors a les aules
sala de vídeo
pissarres digitals interactives
tauletes
AMPA Col·laboració i suport en les activitats del centre
Activitats extraescolars
esports, teatre, dibuix, escacs, etc.
Gestió del menjador escolar