Programa GEP

L’escola ha entrat el curs 2019-2020 en un programa d’innovació pedagògica anomenat GEP (GEneració Plurilingüe: aprendre llengües estrangeres a través de les matèries). La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica. El Departament d’Educació, amb aquest programa, acompanya els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.

La durada del programa és de tres cursos escolars. Durant aquest temps, docents del nostre centre amb una acreditació suficient de coneixements de llengua estrangera rebran formació i juntament amb el claustre i l’equip directiu es dissenyarà un projecte amb un pla d’acció a tres anys vista.

Al llarg d’aquests tres cursos en aquest espai, s’aniran penjant informacions i/o activitats relacionades a aquest projecte.

NODES GEP del Departament d’Educació

Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries