Cartes de compromís

La implicació de les famílies en el procés educatiu dels fills és un element imprescindible per assolir l’èxit educatiu i contribuir a la millor integració escolar i social de l’alumnat. En aquest sentit, la carta de compromís educatiu ha de ser una eina que faciliti la cooperació entre les accions educatives de les famílies i l’acció educativa del centre educatiu.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació estableix explícitament els drets, les llibertats i les obligacions que corresponen a tots els membres de la comunitat escolar (alumnat, famílies, professorat i altres professionals que intervenen en el procés educatiu) i determina els principis que orienten l’organització del sistema per satisfer el dret a l’educació per mitjà de la cooperació entre els diversos agents educatius.

La carta de compromís educatiu formalitza la corresponsabilitat entre el centre educatiu i les famílies per dur a terme una acció coherent i coordinada en el desenvolupament personal, acadèmic i social de cada infant i jove. La carta de compromís educatiu és l’instrument que estableix el marc de comunicació en què són possibles les aliances i les complicitats entre la família i el centre.

 

carta compromís Educació Infantil

carta compromís cicle inicial

carta compromís cicle mig

carta compromís cicle superior