Inscripció a les proves d’accés

El termini per inscriure’s a les proves d’accés ha finalitzat. Les proves es realitzaran els dies 18 de maig de 2021 (primera part de la prova) i el 25 de maig de 2021 (segona part de la prova).

Abans de finalitzar el curs s’obrirà un nou període d’inscripció per realitzar les proves d’accés el proper mes de setembre.

Fora de termini: Tramitar la inscripció

Per tramitar la inscripció cal realitzar totes les següents actuacions:

 1. Inscripció a la prova d’accés:
 2. Completar la sol·licitud de preinscripció (descarregar-la en aquest enllaç) i fer-la arribar al qualsevol de les seus presencialment o per correu electrònic (signada digitalment) a provesacces@conservatoripirineus.cat. També cal aportar la següent documentació:
  • L’original i una còpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a. Si es tracta d’estrangers comunitaris, el document d’identitat del país d’origen
  • Si l’alumne/a és menor d’edat, l’original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • Si l’alumne/a és menor d’edat, l’original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen
 3. Realitzar el pagament de la taxa de la manera indicada en la finalització de la inscripció descrita al punt 1.

Orientacions

Les orientacions es poden consultar als següents enllaços:

Necessitats específiques

Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus que tenen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova. Un mes abans de la data de la prova, com a mínim, aquestes persones han de presentar al registre del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, 08021 Barcelona), adreçada a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, la sol·licitud de suport tècnic o material acompanyada de la documentació següent:

 • Fotocòpia del document nacional d’identitat o document d’identificació equivalent.
 • Fotocòpia de la sol·licitud d’inscripció a les proves.
 • Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que informi del grau de discapacitat reconeguda.
 • Si escau, un certificat emès per l’organisme acreditat corresponent que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant.
 • Si escau, dictamen d’escolarització del Departament d’Educació amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu.

També es podrà enviar tota la documentació al correu electrònic gestioproves.educacio@gencat.cat.

La Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa determina, si escau, les mesures o recursos addicionals. La persona interessada disposa d’un termini de tres dies a partir de la notificació per presentar reclamació.