Taules curriculars

La carrega lectiva així com les assignatures del currículum de les especialitats dels ensenyaments de música de grau professional es detallen a les taules curriculars d’aquest document.