Projecte educatiu

Aquest és un Projecte de caire interdisciplinari, que no es relaciona únicament amb una matèria concreta.

L’escola vol fer servir una altra forma d’ensenyar i d’aprendre,  buscant coses pràctiques per desenvolupar la motivació del nostre alumnat i relacionant la teoria del aula classe amb una realitat propera.

Matèries amb potencial que poden participar depenen de la disponibilitat de l’assignatura, temari i hores lectives: Català, castellà, anglès, naturals, matemàtiques, música, tecnologia, ciutadania, religió…, totes.