Competència digital COMPETIC

QUE CAL FER PER MATRICULAR-SE?

1-     Fer la preinscripció del 18 al 26 de juny i portar una fotocòpia del DNI.

2-     Si hi ha més demandes que places es farà un sorteig públic al juliol  al Departament d’Ensenyament.

3-     Comprovar que s’ha estat admès a les llistes definitives que es publicaran al Centre al juliol.

4-     Matricular-se al setembre. En aquest moment s’informarà del dia de començament de curs, del dossier que s’ha de comprar i es donarà el paper del banc per fer l’ingrés, 40€ per curs.

COMPETIC INICIAL

Aquest curs està adreçat a aquelles persones que es volen introduir al món de la informàtica.

Els continguts s’organitzen al voltant de :

Processador de textos

Internet I sistema operatiu

correu electrònic

És imprescindible tenir el Certificat d’Estudis o algun altre títol similar.

Cost dels materials : 40 € tot el curs (no inclou el dossier)

HORARIS  (orientatius)

. Matins  dilluns I dimecres  de 11:15 – 12:45 h. anual

 

COMPETIC 1 (ACTIC Bàsic)

El certificat de competència digital de l’educació de persones adultes del nivell COMPETIC 1 equival al certificat bàsic de l’ACTIC..

Per accedir a aquest curs sense haver fet l’inicial s’haurà de fer una prova  ,

El curs està estructurat en:

– Blocs d’aprofundiment del COMPETIC INICIAL: sistema operatiu, tractament de textos i navegació per Internet.

– Blocs nous: 1. imatge i so  (gimp,  escanejar,baixar música lliure, audacity … ) ; 2. Full de càlcul ; 3. Xarxes socials (facebook)

Cost dels materials : 40 € tot el curs (no inclou el dossier)

HORARIS (orientatius)

Matins   dimarts i dijous de 11,30- 13 h. – anual

Tarda   dimarts I dijous   17 -18.30 h.  – anual

 

COMPETIC 2 (ACTIC Mitjà)

El certificat de competència digital de l’educació de persones adultes del nivell COMPETIC 2 equival al certificat mitjà de l’ACTIC.

Aquest curs va adreçat a persones que han cursat amb èxit el COMPETIC 1.

Per accedir a aquest curs sense haver fet el COMPETIC 1 s’haurà de fer una prova  ,

El curs està estructurat en:

– Blocs d’aprofundiment del COMPETIC 1, els continguts seran els mateixos  però s’utilitzaran programes diferents ( bàsicament el DRIVE)

– Blocs nous: 1. imatge en moviment  (YouTube , moviemaker)   ; 2. base de dades ; 3. eines col·laboratives: fòrums, xats, blocs , wiki … ; 4. presentació de continguts

Cost dels materials- 40 € (no inclou dossier)

HORARIS (orientatius)

Tarda  dilluns I dimecres  17.30 -19,30 h.  – anual

CORRESPONDÈNCIA   AMB  LES  CERTIFICACIONS  ACTIC

Els certificats de competència digital (COMPETIC) es consideren equivalents als certificats de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació ACTIC següents:

a) El certificat de competència digital de l’educació de persones adultes del nivell COMPETIC 1 equival al certificat bàsic de l’ACTIC.

b) El certificat de competència digital de l’educació de persones adultes del nivell COMPETIC 2 equival al certificat mitjà de l’ACTIC.

L’AVALUACIÓ

L’avaluació global dels ensenyaments de competència digital COMPETIC a l’educació de persones adultes s’organitza en dues fases:

1. Avaluació contínua.

La qualificació en l’avaluació contínua serà de 0 a 10 punts, amb dos decimals. Aquesta qualificació serà global de tot el curs tenint en compte totes les competències que s’hi treballen en un mateix curs. Seran positives les qualificacions iguals o superiors a 5. Aquesta nota tindrà un valor del 60% del valor de la nota global.

2. Projecte final.

El projecte s’ha de realitzar presencialment en el centre , a partir del 15 de maig de cada curs i abans de finalitzar el curs, dins l’horari lectiu de l’alumnat i amb el següent còmput màxim d’hores per projecte:

COMPETIC inicial, 6 hores.

COMPETIC 1, 9 hores.

COMPETIC 2, 12 hores.

L’alumnat obtindrà una nota entre 0 i 10 punts, amb dos decimals, pel resultat del projecte.

Seran positives les qualificacions iguals o superiors a 6. Aquesta nota tindrà un valor del 40% del valor de la nota global.

La nota global serà numèrica i només podrà calcular-se quan la nota de l’avaluació contínua i la del projecte siguin positives.

La nota final serà Apte/a o No apte/a.

Per obtenir la qualificació d’apte/a cal que la nota global sigui igual o superior a 6,50