A cicles formatius de grau superior

INFORMACIÓ DE LA PROVA

 

La prova d’accés als CFGS és una prova de caràcter general que permet als aspirants que la superen matricular-se en un CFGS quan no es té la  titulació exigida, és a dir, quan no es té el batxillerat.

 

CONTINGUT

 

Consta de dues parts:

Part comuna: llengua catalana, llengua castellana, idioma estranger (anglès, francès o alemany –però aquí al centre només fem anglès i matemàtiques). Es pot escollir entre matemàtiques i història en els cicles d’Arts Plàstiques i Disseny i en els d’Ensenyaments Esportius.

Part específica: dues matèries que s’han d’escollir d’acord amb la família professional del cicle al qual es vulgui accedir.

 

VALIDESA

– Un cop superada la prova, la validesa és permanent en tot l’Estat espanyol.

– Superar-la no garanteix el dret a tenir una plaça escolar ja que va per nota; però es pot repetir per pujar-la.

– No equival a cap titulació acadèmica però es pot guardar la nota d’un any per l’altre; s’emeten dos certificats, un per la part comuna i un per la part específica.

 

REQUISITS  PER  INSCRIURE-S’HI

Cal complir un dels dos requisits:

 

  1. Tenir complerts 19 anys d’edat, o bé complir-los durant l’any 2018.

2. Tenir complerts 18 anys, o bé complir-los durant l’any 2018, i haver superat un CF de grau mitjà o ensenyaments d’esports de grau mitjà del mateix grup d’itineraris.

Per a més informació podeu visitar la pàgina web http://queestudiar.gencat.cat/ca/

 

EXEMPCIONS

 

* De la part comuna

  • Per haver superat les proves d’accés a la universitat per majors de 25 anys.
  • Exempció de català si s’és estranger i fa menys d’un any que es resideix a Catalunya.

 

* De la part específica

  • Per experiència laboral, esportiva o en tasques de voluntariat (s’ha de demanar al Dpt. d’Educació; la tramitarà el CFA)
  • Per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà si es vol accedir a un de superior del mateix grup d’itineraris.

 

ALUMNAT QUE TINGUI EL TÍTOL DE TÈCNIC DE GRAU MITJÀ

Sense haver fet la PACFGS:

-Podrà participar en el segon període d’admissió als cicles de formació de grau superior al setembre, un cop finalitzat el primer procés d’admissió i matrícula.

-El cicle al qual vulgui accedir ha d’estar dins la mateixa opció del cicle de grau mitjà cursat.

 

HORARIS ORIENTATIUS

 

Part comuna:  de dilluns a dijous.

 

–    vespre: franja horària entre 17h. i 21.30h.

 

(*) Les assignatures específiques es cursaran a distància per mitjà de l’IOC, (Institut Obert de Catalunya). La matrícula a aquest entorn virtual es realitzará a principi de curs; el CFA ja us indicarà com i quan..

 

MATERIALS

– Llibres de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera i matemàtiques que s’hauran d’adquirir a la llibreria EL DRAC (Passeig el Firal d’Olot).

 

ASSISTÈNCIA (300h) i AVALUACIÓ

 

S’obtindrà una puntuació addicional d’entre 1 i 2 punts si:

-l’assistència de l’alumne/a a les classes supera el percentatge establert per la normativa del curs (80%)

-el promig de notes obtingudes de les matèries comunes i específiques arriba al 5. El professorat de cada matèria determinarà quins són els criteris d’avaluació i els farà saber a l’alumnat perquè en tingui coneixement.

 

Aquesta puntuació s’afegirà, si s’escau, a la puntuació total de la prova oficial, sempre i quan aquesta sigui superior a 4 en fer mitja la part comuna i la part específica.

 

Es podrà obtenir una puntuació addicional de fins a 1 punt segons el currículum formatiu i laboral de cada estudiant.

 

 

IMPORTANT: Les persones preinscrites han de formalitzar la MATRÍCULA al setembre. El dia de la matrícula s’ha de portar:

Fotocòpia del DNI

– Sol·licitud de preinscripció

– Una fotografia tipus carnet.

– La titulació acadèmica de què es disposi: títol d’ESO o llibre d’escolaritat, títol de GM (per comprovar si es pot estar exempt de matèries específiques), títol de FP1,…

-El dia de la matrícula s’entregarà el full de pagament que s’haurà de retornar el dia de la reunió informativa.

-L’alumnat menor d’edat, a més, haurà de dur: fotocòpia DNI pare, mare o tutor i sol·licitud d’inscripció signada pel pare, mare o tutor.