Graduat en educació secundaria per adults (GES)

                              

INTRODUCCIÓ

El títol oficial de Graduat en Educació Secundària (GES) serveix per:

  • fer un cicle formatiu de grau mitjà,
  • fer batxillerat,
  • presentar-te a oposicions,
  • al món laboral.

El GES consta de dos cursos (I i II) que sumen un total  de 34 mòduls que s’han de cursar, convalidar o acreditar

(avaluació inicial) per obtenir la titulació.  Aquests mòduls es distribueixen en tres àmbits de la manera següent:

▪  àmbit científic tecnològic: 10 mòduls comuns,

▪  àmbit social: 6 mòduls comuns,

▪  àmbit de la comunicació: 12 mòduls comuns.

Per a completar els 34 mòduls, s’han de cursar els 6 mòduls opcionals que ofereix l’escola.

 

METODOLOGIA

 ◊  aprenentatge integrat:

es combinen les classes en grup amb el treball a l’aula d’autoformació;

  ◊  avaluació contínua:

s’estableixen pautes per a l’observació sistemàtica i elseguiment de cada persona al llarg del seu procés d’aprenentatge;

  ◊  sistema modular:

s’estableixen uns mòduls pels diferents àmbits que s’hauran de fer o acreditar;

 ◊ trimestral:

al final de cada trimestre es farà una sessió d’avaluació que quedarà reflectida en acta;

◊ itinerari personal:

cada persona tindrà un pla personalitzat que es podrà revisar cada trimestre.  Disposem d’un servei de tutoria per informar i orientar respecte al pla personal;

◊ flexible:

la persona pot escollir fer un nivell en un curs (5 dies a la setmana), o fer mòduls d’un o varis àmbits per trimestre…

 

AVALUACIÓ INICIAL

A cada persona que accedeix al GES se li fa el seu itinerari personal amb:

  • els seus antecedents acadèmics ,
  • les proves inicials (prova de nivell optativa),
  • l’entrevista personal, per establir  quins mòduls té convalidats o acreditats pera cada àmbit i quins li queden per superar.

 

 

HORARI *

              Classes en grup:  de dilluns a divendres, entre les 18:00 i les 21:00

              Aula d’autoformació:  de dilluns a divendres, de les 16:00 a les 20:30

 *  El centre es reserva el dret de modificar els horaris segons la matrícula

 

 

DOCUMENTACIÓ

PREINSCRIPCIÓ

– sol·licitud d’inscripció

– fotocòpia del DNI

– fotocòpia del llibre escolaritat, certificat notes…

MATRÍCULA

– la documentació anterior (si no has fet la preinscripció)

– 1 fotografia mida carnet amb el nom  apuntat al darrere.

– justificant de ingrés dels materials del curs: 20 €  (no inclou ni llibres ni dossiers)

Menors d’edat:

– fotocòpia  DNI  pare, mare o tutor,

– sol·licitud de l’alumne/a (Annex 1)

– autorització dels pares o tutors (Annex 2),

– acreditació de contracte de treball

(Annex 3).