Què pretenem?

Àmbit pedagògic Relatius als continguts d’ensenyament

 • Obtenir un bon domini de la llengua catalana i de tot el que fa referència a la cultura i forma de vida.
 • Utilitzar els coneixements adquirits per resoldre problemes en la seva experiència diària, sabent demanar ajuda, si escau, a altres persones en cas de necessitat.
 • Capacitar els alumnes en el coneixement i utilització de tècniques de treball intel·lectual perquè, de forma progressiva, puguin aprendre cada vegada més de manera més autònoma.
 • Capacitar els alumnes per obtenir i tractar informació: buscar-la, entendre’n les formes en què es trobi disponible, seleccionar-ne el que pugui ser pertinent per a una finalitat immediata i presentar-la als altres de manera útil i entenedora, quan calgui.
 • Desenvolupar actituds i hàbits de cooperació mitjançant el treball en grup i en equips cooperatius.
 • Assumir un règim de coeducació en el qual no hi hagi cap mena de discriminació per raó de sexe. Proporcionar als alumnes imatges diversificades i no convencionals dels rols d’un i altre sexe.
 • Educar en llibertat, afavorint la capacitat de judici i que prenguin una actitud crítica envers allò que els envolta. Orientar i ajudar els nens i les nenes en l’aprenentatge de la convivència i de la solidaritat, sense dogmatismes ni imposicions arbitràries.
 • Desenvolupar l’esperit crític, la capacitat de discussió i de decisió i la gestió col·lectiva.
 • Formar actituds obertes i sociables envers els adults i companys d’altres classes de l’escola que no són pròpiament la seva. Mantenir un respecte per les creences de tots els membres que componen la comunitat educativa.
 • Fomentar l’autoestima personal i l’intercanvi d’idees, criteris…
 • Fomentar la solidaritat i la cooperació.
 • Fomentar l’adquisició d’hàbits de treball. Educar diferents hàbits individuals i socials: exigència amb el seu treball i respecte per les feines dels altres
 • Conservació de l’ordre acordat en els materials i els espais. Davant d’una societat excessivament consumista, valorar els materials de la classe, les petites coses, l’esforç, l’espera, la paciència, la constància, .