Com ho fem

 • Treballem de manera globalitzada, entenem l’aprenentatge que integra en un sol acte les sensacions, el llenguatge verbal, corporal, musical i plàstic, donant molta importància a les relacions afectives que es poden donar en el desenvolupament maduratiu de l’infant.
 • Valorem totes les capacitats i les competències sense prioritzar les unes sobre les altres, amb l’objectiu que els nens i les nenes s’eduquin d’una manera harmònica i integral.
 • El treball de l’expressió en tots els seus llenguatges és un instrument bàsic perquè els nens i nenes assoleixin els seus aprenentatges d’una manera més transversal.
 • L’expressió plàstica i musical l’entenem com un treball fonamental per enriquir el llenguatge amb que adquirim els aprenentatges.
 • L’adquisició de la llengua escrita es fa d’una manera respectuosa, fomentant el plaer i el gust per la lectura des del moment en que els infants estan preparats per gaudir-ne. L’acompanyament en aquest procés tan important per a l’aprenentatge és essencial i es fa en col·laboració constant amb les famílies. Fomentar un entorn lector és la millor manera per crear bons lectors.
 • El llenguatge audiovisual és un format on els nens i nenes poden descobrir la importància de la imatge, l’esperit crític en les produccions i un món molt enriquidor ple de missatges i emocions.
 • La curiositat, l’autoestima i el benestar personal per aprendre tot el que els envolta.

El més important és que els nens i nenes estiguin feliços a l’escola i tinguin curiositat per aprendre tot el que els envolta.

 • És imprescindible donar el temps necessari per poder assolir amb seguretat cada aprenentatge i poder acompanyar en la reflexió conjunta de les experiències viscudes.
 • Els moments en què s’inicia una activitat i el moment de tancament requereixen d’un temps i un espai adients i pensats per fer que els nens i nenes gaudeixin d’allò que han viscut.

MILLORA DE LES COMPETÈNCIES

MILLORA DE RESULTATS

Com ja anunciàvem al definir els nostres trets d’identitat, a l’escola Montserrat pretenem centrar totes les nostres accions en el desenvolupament i aprenentatge dels infants. És per això que hem cregut imprescindible concretar aquest objectiu a través de la visió del perfil competencial del nostre alumnat al finalitzar l’etapa d’Educació Primària.

ESTRATÈGIES I ACTUACIONS

La nostra línia metodològica ve determinada per dos grans grups de propostes: les de treball sistemàtic i les de treball transversal.

TREBALL SISTEMÀTIC

Les sessions de treball  sistemàtic tenen el seu espai definit en la graella horària setmanal del grup. Aquestes permeten que els alumnes guanyin seguretat i desenvolupin les tasques amb autonomia. A més, es procura que les propostes siguin personalitzades a través d’una tasca essencial de seguiment i avaluació formativa.

L’objectiu d’aquests tipus d’activitats és consolidar certes eines que considerem fonamentals per a l’autonomia en l’aprenentatge competencial, especialment les relacionades amb la lectura, l’escriptura, la numeració i el càlcul.

Característiques principals del treball sistemàtic

 • Temporització periòdica.
 • Format de sessió estable.
 • Propostes personalitzades.
 • Alumne autònom.

TREBALL TRANSVERSAL

Els projectes integren continguts de diverses àrees de manera global. Els enfocs metodològics més adients per a desenvolupar aquests tipus de propostes són el treball en equips cooperatius.

Els projectes poden girar al voltant de diferents eixos:

 • Per les motivacions i interessos dels alumnes.
 • Pel context de festes de la nostra cultura, les estacions, el tema de les jornades culturals anuals…
 • Per necessitats del currículum.

En aquest tipus d’activitats és fonamental vetllar per la significativitat i promoure processos de creixement i formació on els alumnes siguin els principals protagonistes, ajudant-los a prendre consciencia  del seu procés d’aprenentatge.

Per dur a terme aquests treballs transversals comptem amb les sortides, colònies, tallers, hort i galliner, experiències a l’aula amb experts,  pràctiques a l’aula de ciències…

Característiques  principals del treball transversal:

 • Atén a interessos i motivacions properes a l’alumnat.
 • Treball en equip o en gran grup
 • Objectius competencials.

TALLERS

En la gestió organitzativa del centre es procura invertir temps per a la realització de tallers internivell o intercicle. En aquest tipus de sessions es treballa amb ràtios més reduïdes, es duen a terme propostes experimentals i artístiques.

Característiques principals dels tallers:

 • Agrupaments internivell o intercicle.
 • Ràtio reduïda.
 • Activitats rotatives i variades.

RACONS

Un altre recurs organitzatiu són els racons. La pròpia gestió del centre procura invertir recursos humans en aquest tipus de sessions on se sol treballar amb dos mestres a l’aula. Es procura que, a través de propostes modelitzades, els alumnes en petits equips, es puguin desenvolupar autònomament i potenciar l’aprenentatge entre iguals, de manera que els/les mestres puguin oferir un acompanyament personalitzat a un grup d’alumnes en una tasca concreta.

La metodologia predominant en els racons compta amb el joc i la manipulació com a factor fonamental de motivació que, al mateix temps, garanteix la interacció entre els alumnes que comparteixen una mateixa proposta de racó.

Característiques  principals:

 • Diversificacions d’activitats.
 • Joc com a recurs metodològic.
 • Aprenentatge entre iguals.
 • Capacitat d’oferir un acompanyament més personalitzat dels docents.
 • Autonomia.