Inclusió educativa i coeducació

INCLUSIÓ EDUCATIVA I COEDUCACIÓ

L’Escola Montserrat inclou com a principi fonamental l’educació inclusiva com a base d’una  escola per a tothom.

L’educació inclusiva és la que ofereix a tots els infants i joves altes expectatives d’èxit educatiu, independentment de les seves característiques, necessitats o capacitats i l’oportunitat de créixer conjuntament compartint experiències i situacions d’aprenentatge.

La inclusió suposa una millora evolutiva respecte a la idea d’integració. Quan es parla d’integració, es pretén facilitar a l’alumnat els suports necessaris perquè pugui participar en el programa del centre educatiu. Es posa l’accent, doncs, en l’adaptació dels infants al centre i a l’entorn. L’Escola Montserrat s’adapta a la diversitat de l’alumnat que té escolaritzat. Això implica identificar les barreres que dificulten l’aprenentatge, la socialització i la participació del nen/a i cercar-les, eliminar-les o minimitzar-les. Un model d’escola inclusiva és el requisit previ i indispensable per a la construcció d’una societat inclusiva.

Un dels reptes de les societats del segle XXI és avançar, col·lectivament, en la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones, sense discriminacions per raons d’origen, de sexe o capacitat.

La inclusió, més enllà de la provisió de serveis, implica un canvi en les expectatives d’aprenentatge de  l’alumnat,  un  reconeixement  de  les  possibilitats d’aprendre  els  uns  dels altres  i  un treball interactiu  dels  professionals  per  donar  respostes  adequades  a  les  necessitats  de  l’alumnat.

L’educació inclusiva de tot l’alumnat crea nous marcs de convivència i genera noves complicitats que afavoreixen l’equitat i la cohesió social. Per això la nostra escola promou l’equitat, afavorint la igualtat d’oportunitats per al ple desenvolupament de les potencialitats de cada alumne i reduint el risc de qualsevol tipus de marginació i exclusió. El nostre centre crea les condicions necessàries que fan possible que tothom accedeixi a una educació de qualitat:

  • Es detecten  les  necessitats  específiques  dels  alumnes  (físiques,  cognitives, afectives, relacionals i socials),  es preveu  la  tutoria  adequada  i  es  vetlla  pels  aspectes  afectius, emocionals i relacionals, fent un èmfasi especial en els alumnes més vulnerables o amb risc d’exclusió.
  • S’adopten mesures  preventives  respecte  a  l’absentisme  escolar  i  es  fa    un  seguiment acurat. Aquestes mesures poden fer referència tant a les estratègies del centre per acollir els alumnes amb dificultats o amb risc d’exclusió, com a les expectatives dels professors envers aquests alumnes i a la capacitat del centre d’activar accions positives. Aquestes mesures normalment són fruit d’un treball coordinat entre els responsables del centre i els agents de l’entorn implicats. Es fomenta la integració escolar i social de tots els alumnes i de les famílies.
  • Es col·labora  amb  els  agents  i  entitats  educatives  de  l’entorn  per  tal  de  promoure  la participació i l’arrelament al territori.
  • Es promou  i  es  col·labora  en  projectes  educatius  d’àmbit  comunitari  per  millorar  la continuïtat i coherència entre l’educació formal, no formal i informal, i la integració i la cohesió social.

Dins el principi de la coeducació i seguint els principis rectors de la Llei d’Educació la nostra escola defensa i promou:

  • La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.
  • El principi de coeducació per mitjà de l’escolarització mixta, que serà objecte d’atenció preferent. La coeducació, per afavorir la igualtat entre l’alumnat.
  • El respecte  i  el  compliment  de  les  normes  reguladores  del  sistema  educatiu i  l’aplicació  dels principis i valors que s’hi recullen, inclosos els destinats a fomentar la igualtat de gènere.
  • La coeducació comporta la promoció d’una educació que potencia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe, així com la integració de forma explícita i amb continguts d’aprenentatge de la perspectiva de gènere.
  • Llenguatge igualitari per eliminar els estereotips de gènere