Projecte Lingüístic

A l’hora de traçar les línies del nostre Projecte Lingüístic, tenim en compte que el perfil lingüístic del nostre alumnat presenta les següents característiques:

– Un número elevat de famílies tenen el castellà com a llengua materna. Malgrat una part significativa de l’alumnat és catalanoparlant o compta amb les dues llengües com a maternes, hi ha una clara tendència a comunicar-se en castellà entre els alumnes i entre les famílies en la majoria de relacions no acadèmiques.

– Baixa immigració. L’escola Montserrat és un centre que acull pocs alumnes i famílies immigrants,  aquest  factor  representa,  per  al  nostre  projecte,  una  baixa diversitat lingüística.

– Bagatge oral pobre. Hem detectat que, en general, la llengua oral de l’alumnat presenta una baixa qualitat pel què fa a vocabulari, estructura i registres, la qual cosa requereix una compensació per part de l’escola.

A continuació, doncs, presentem els punts clau sobre els quals es recolza el Projecte Lingüístic del nostre centre:

  • Consolidar el Català com a llengua vehicular al centre i principal llengua d’aprenentatge arrelant-se en la cultura del centre, per tal que totes les parts assumeixin la necessitat de compartir un context lingüístic que afavoreixi l’aprenentatge.
  • Apreciar les llengües pròpies de la nostra cultura i gaudir-ne del seu ús literari en moments compartits en comunitat.
  • Concebre la competència lingüística com una de les principals competències transversals que ha d’esdevenir eina fonamental per a accedir, estructurar i expressar l’aprenentatge. Permetent, al mateix temps, assolir la competència d’aprendre a aprendre.
  • Potenciar la llengua oral a través d’activitats que en reforcin un ús real, contextualitzat i ric, oferint models de qualitat i reforçant la pròpia pràctica.
  • Iniciar als alumnes en la pràctica escrita de la llengua, partint dels fonaments assentats en   el   desenvolupament   de   la   llengua   oral, és a dir, estar en un entorn alfabetitzat i apropar-se a la llengua escrita des d’un ús funcional, proper, real i natural que porti a l’aprenentatge  de la lecto- escriptura a través de la consciència fonològica, la descodificació i el grafisme, la significativitat global del codi escrit i la necessitat i motivació per aprendre un codi socialment compartit.
  • Aprofitar sinèrgies en els processos d’aprenentatge del català i del castellà, aprofitant les estructures que comparteixen com a llengües veïnes i amb un origen comú.
  • Invertir els recursos humans i materials necessaris per a conservar la nostra biblioteca escolar com a eix vertebrador del PLEC ( Pla de Lectura de l’Escola). Un espai clau per a treballar tant l’ús literari, com l’ús científic de la llengua a partir d’activitats d’animació lectora i recerca d’informació en un context ric en diversitat i qualitat de recursos.
  • Consolidar un projecte de llengua estrangera (anglès) que tingui com a punts forts:
  • El treball de la llengua oral a través del joc, incloent aspectes que afavoreixen la integració del llenguatge com la interacció, la cançó, el moviment o els petits relats.
  • Tallers/activitats on l’anglès és la llengua vehicular i en els quals es treballen continguts transversals que s’adquireixen sempre a partir de la pràctica real i compartida.