Espai del migdia

Els menús del menjador estan elaborats per Arcasa i supervisats per la comissió de menjador.

La comissió de menjador treballem per assolir uns patrons de qualitat que permetin alimentar-se de manera conscient, sana i sostenible.

A més del compromisos assumits per Arcasa, els nostres propòsits es centren en incidir en l’augment de producte fresc, proximitat i de temporada; i anar implementant el consum de productes ecològics i de comerç just.

El servei de menjador disposa d’un menú basal, que és el de dieta normal, i un altre menú alternatiu que anomenem de consciència, el qual està exempt de peix, carn i ous.

Després estan les derivacions per causa de salut: al·lergies, intoleràncies i altres circumstàncies, que fa necessari confeccionar un menú personalitzat adequat a cada nen o nena (certificat mèdic).

Els menús del mes:

Menú basal
Derivacions de salut
Exemple de sopars