Coneixement del jo

Identifica i escriure la biografia és un aspecte que contribueix a la construcció de la personalitat, el reconeixement de la pròpia identitat: mancances, fortaleses, debilitats…

Els nens i nenes, però, avancen en la descoberta d’un mateix a partir de les relacions que estableixen amb els i les altres. D’aquesta interconnexió entre el jo i l’altre sorgeix el sentit de promoure el benestar amb un mateix i amb els altres: l’autocencepte i l’autoestima, la formació socioemocional, el moviment i l’acció i l’autonomia.

El coneixement del jo, doncs, no es pot entendre sense el coneixement de l’altre: ambdós aspectes es troben en el procés de construir-se integralment.