Equip de l’AFA

Actualment la Junta de l’’AFA està constituïda pels càrrecs electes i hi estan convidats de manera permanent els membres de les comissions. Els càrrecs, que estan definits en els Estatuts de l’’AFA (capítol V i VI), tenen una durada de dos anys i són els següents:

Presidència i vicepresidència (presidencia.afa@fructuosgelabert.cat)

Ambdós formen l’’equip de presidència que vetlla pel bon funcionament de les comissions, de les relacions entre l’’AFA i l’’escola, i de la participació de les famílies en l’’AFA i, per extensió, en les activitats proposades. A més, com determinen els Estatuts, representen legalment l’’assosiació, presideixen les Assemblees i les Juntes, i visen les actes i els certificats de l’’associació.

Tresoreria (tresoreria.afa@fructuosgelabert.cat)

Té per funció vetllar per la correcta comptabilitat de l’’AFA, tant en el control de les quotes cobrades com l’’obtenció de subvencions i administració i justificació de les mateixes. Ha de controlar les despeses i dur al dia el llibre de comptes que pot ser reclamat per qualsevol soci en qualsevol moment. A part, a l’’Assemblea general pot ser requerit/da per explicar l’’estat de comptes.

Secretaria (secretaria.afa@fructuosgelabert.cat)

S’’encarrega d’’enregistrar les diferents qüestions que es discuteixin a les reunions de la junta i a les assemblees i ho fa amb la redacció d’’actes que queden a l’’abast dels/les socis/es que vulguin consultar-les. Tanmateix han de vetllar per agilitzar la gestió dels aspectes legals de l’’associació, així com vetllar perquè les feines designades a les juntes o assemblees siguin degudament realitzades, constituint així una peça de suport fonamental per l’’equip de presidència i tresoreria.