PREINSCRIPCIONS 2020-2021

 

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES AMB EL BAREM PROVISIONAL
Llistes provisionals

En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Si la sol·licitud no s’ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació del 2 al 5 de juny al correu del centre escola@fructuosgelabert.cat. El centre respondrà al correu com a justificant de recepció de la reclamació.

En el cas que sigui necessari, es podrà demanar cita prèvia per a fer una reclamació al mateix al telèfon 603545928.

Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l’ordenació en cas d’empat).

OFERTA INICIAL DE PLACES  http://mapaescolar.gencat.cat/

Germans de P3 al centre 20

Calendari del procés de preinscripció i matrícula

 • PUBLICACIÓ DE LLISTES AMB BAREM PROVISIONAL: 29 de maig
 • RECLAMACIONS: del 2 al 5 de juny
 • PUBLICACIÓ DE LLISTES AMB EL BAREM UN COP RESOLTES LES RECLAMACIONS: 9 de juny
 • SORTEIG: 9 de juny
 • PUBLICACIÓ DE LLISTES ORDENADES DEFINITIVES: 11 de juny
 • PUBLICACIÓ OFERTA DEFINITIVA: 6 de juliol
 • PUBLICACIÓ DE LLISTES D’ASSIGNACIÓ I D’ESPERA: 7 de juliol
 • MATRICULA del 13 al 17 de juliol

 

D’acord a les ordres del departament d’Educació de la resolució EDU/576/2020 del 28 de febrer del 2020: 

 • La preinscripció serà només telemàtica i excepcionalment serà presencial.
 • El centre només atendrà preinscripcions. En cap cas visites.

COM FER LA PREINSCRIPCIÓ?

Heu de presentar la sol·licitud i la documentació (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres per ordre de preferència)

COM PRESENTAR LA SOL·LICITUD TELEMÀTICAMENT PRESENCIALMENT

Heu de demanar cita prèvia

-Al telèfon 934369923 de 9h a 13:30h 

 

DATES DEL 13 AL 22 DE MAIG DEL 19 AL 22 DE MAIG
-Feu la sol·licitud telemàtica

-Envieu el resguard de la sol·licitud i la documentació acreditativa a l’adreça de correu electrònic: preinscripcions@fructuosgelabert.cat (a l’assumpte poseu el curs i el nom de la criatura)

-Ompliu la Sol·licitud presencial

-Aneu al centre que voleu en primera opció amb cita prèvia i lliureu la documentació.

 

DOCUMENTACIÓ

ESCÀNER O FOTO

 • Llibre de família
 • DNI o NIE o PASSAPORT de la persona sol·licitant

ORIGINAL I FOTOCÒPIA

 • Llibre de família
 • DNI o NIE o PASSAPORT de la persona sol·licitant
*INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL

Només per a les famílies que no disposin dels mitjans per a dur a terme el procés telemàtic.

Caldrà demanar cita prèvia al centre escollit en 1a opció trucant al telèfon: 934369923.

Només podrà fer la preinscripció una persona i que NO formi part de cap grup de risc o que presenti símptomes del Covid-19 o que estigui en període de confinament. En aquest cas, es pot autoritzar per escrit a una altra persona (que no sigui cap dels dos tutors legals de l’alumne/a) a portar la sol·licitud i la documentació.

 • Cal portar mascareta i guants
 • Cal portar bolígraf propi
 •  S’ha de portar tota la documentació i la sol·licitud emplenada des de casa.
BAREMS

Serveix l’adreça que consta en el DNI o NIE, si no és correcte,  cal l’empadronament.

Cal presentar documents acreditatius per obtenir la puntuació

40 Punts: Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud).

30 Punts: Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre.

20 Punts: Quan el pare, mare o tutors demostren que e lloc de treball està en la zona d’influència.

15 Punts: Quan el domicili es troba en el mateix districte.

10 Punts: Quan el domicili està en el mateix municipi.

10 Punts: La unitat familiar son beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania

10 Punts: Discapacitat igual o superior del 33% de l’alumne o progenitors o germans.

CRITERI COMPLEMENTARI

15 Punts:  família nombrosa  o  monoparental

Més informació: