Consell escolar

Membres actuals (Desembre 2018):

Representants Pares:

 • Vinyet Vidal Vargas
 • Ester Maturana Garduño
 • Eva de Dalmases Font
 • Maria Lorente Santos
 • Eva Fuster Besalduch

Representant AMPA:

Mireia Montserrat Juan

Representants Mestres:

 • Rosa Mª Gómez Rodríguez
 • Eduardo Palazón Tomás
 • Armand Cardona Masdeu
 • Elena Nicolàs Hungerbühler
 • Maria Blanchart Juanpere
 • David Cosido Vicente

Representant AEC:

Eli Faura Pérez

Representant PAS:

Montse García López

Representant Ajuntament:

M. Mercè Mateo Olivares

Equip Directiu:

 • Cristina Rojas de la Rosa
 • Alicia Hernández Brull
 • Xavier Rosell Calvo

 

Què és?

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

 

Qui en forma part?

A la nostra escola el Consell Escolar està format per 18 membres i té la següent estructura:

MEMBRES FIXES SECTOR FAMíLIES SECTOR DOCENTS
1 representant de l’ajuntament

1 membre del sector PAS (Personal d’Admnistració i Serveis)

1 membre del sector PAE (Personal d’Atenció Educativa)

Cap d’estudis

Secretària

Directora

 

1 pare/mare triat per l’AMPA

5 pares/mares triats per la resta de famílies mitjançant votacions.

6 mestres del claustre triats per votació.

 

Cada quan es reuneix?

El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoqui la directora del centre o ho sol·liciti al menys un terç de les seves persones membres. A més s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.

 

Quines són les seves funcions?

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l’horari lectiu, etc.

 

 Quant de temps hauré de formar part del Consell Escolar?

Els representants del consell escolar són escollits per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres.

Les vacants del consell escolar s’ocupen segons els resultats de les eleccions. Si un membre deixa el consell, passarà a ocupar el seu lloc la següent candidatura més votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats per cobrir la plaça, queda vacant fins a la propera renovació del consell escolar.

 

Com puc participar en les properes eleccions del consell escolar?

En les eleccions, les famílies hi podeu participar de dues maneres diferents:

 • Presentant-vos com a candidats per representar els pares i mares al consell escolar.
 • Participant el dia que el centre convoqui les eleccions votant els candidats que considereu més representatius.

 

Per què és important que participi en el consell escolar?

Els professionals dels centres i les famílies compartim un objectiu: l’èxit social i personal dels fills. Les decisions que es prenen al consell escolar són claus per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l’èxit educatiu de tots els alumnes. És per aquest motiu que la participació i implicació dels pares en les eleccions al consell escolar és tan important.

Quan les famílies participeu en les eleccions, doneu suport al vostre candidat i delegueu en la seva veu i representació. Així feu arribar les seves opinions i aportacions. És important que participeu en les eleccions al consell escolar perquè:

 • Sou els responsables de la formació dels vostres fills i és important tenir uns bons representants al consell escolar que us informin i facin arribar la vostra veu.
 • Les famílies i els docents compartim un mateix objectiu. Per això hem de ser capaços de decidir, entre tots, a què ens comprometem per aconseguir-ho.
 • Les famílies teniu el dret de participar de manera democràtica en l’organització del centre. Aquesta és una manera de valorar l’escola i també contribuïu que el vostre fill la valori.
 • L’èxit educatiu del vostre fill també depèn del funcionament i el clima de centre. Implicar-vos en el seguiment i l’avaluació d’aquest funcionament incideix en el desenvolupament i creixement personal dels vostres fills.
 • És la manera de fer arribar la vostra veu en temes que us poden preocupar, com activitats extraescolars o quina és l’alimentació que han de rebre en el menjador escolar.
 • És important tenir una escola oberta a l’entorn, que col·labori amb els altres centres i les diferents entitats i que entre tots pugueu fer del vostre municipi, barri o poble un entorn més educatiu i cohesionat. El consell escolar decideix quines han de ser aquestes relacions.

 

Com puc representar a la resta de famílies que m’han triat?

Abans de les reunions

Si heu estat escollits com a representants de les famílies al consell escolar, cal que prepareu prèviament les reunions per fer una bona tasca representativa. Per aquest motiu:

 • Compartiu amb la resta de les famílies els temes que es tractaran en el proper consell escolar. En aquest sentit, podeu fer servir:
  • els canals de comunicació del centre (espai de les famílies al web del centre, AMPA…),
  • els mitjans tecnològics, en general, que obren noves possibilitats per difondre informació.
 • Recolliu les opinions, aportacions i propostes de les famílies. Podeu fer servir:
  • els canals de comunicació del centre,
  • els mitjans tecnològics, en general, per exemple, disposar d’una adreça electrònica pròpia per als representants de les famílies,
  • la bústia a l’entrada del centre i la de l’AMPA,
  • també podeu passar enquestes o qüestionaris, en format paper o en línia.
 • Organitzeu les aportacions de les famílies per poder-les traslladar al consell escolar d’una manera entenedora.
 • Penseu en el context social del centre i adapteu aquestes propostes a la realitat.

 

Durant les reunions

Per aconseguir que les reunions siguin espais de reflexió i treball conjunt cal que:

 • Assistiu a les reunions del consell escolar amb una actitud oberta i constructiva.
 • Procureu, entre tots, que el clima de la reunió sigui dialogant i participatiu, on s’escoltin totes les opinions i s’arribin a acords amb el màxim consens possible.
 • Presenteu de manera clara i objectiva les propostes concretes i aportacions que les famílies us hagin fet arribar.
 • Prengueu nota dels acords que es prenguin en el consell escolar.

 

Després de les reunions

Un cop finalitzada la reunió del consell escolar, cal que:

 • Feu arribar la informació dels temes tractats i acordats al consell escolar a la resta de les famílies. Podeu fer servir:
  • els canals físics de comunicació del centre, taulells informatius, circulars en paper, la bústia a l’entrada del centre i la de l’AMPA,
  • els mitjans tecnològics, per exemple, l’espai per famílies del web, llistes de difusió, butlletins electrònics o xarxes socials.

 

Vull saber més:

(Article 148 i article 152)

(Article 27.1) (Article 27.3 i article 45) (Article 17 i 28)

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/participacio-compromis/participacio-coresponsabilitzacio/participacio-funcionament-centre/consell-escolar/

 

 

 

 

 

.