Competències básiques

Benvolgudes famílies,

L’evolució constant de la societat es reflecteix en el dia a dia de l’escola i en el procés d’ensenyament aprenentatge.

Per això el Departament d’Ensenyament ha editat un nou Currículum i una nova manera d’avaluar, reflectida en el nou DECRET 119/2015, de 23 de juny i una nova Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny.

Això  ens porta a una nova manera  d’avaluar el nostre alumnat a partir de nous conceptes, amb els quals ens hem d’anar familiaritzant:

  1. L’informe està organitzat en àmbits i cada àmbit es relaciona amb una o més àrees.
  2. Cada àrea és avaluada en cadascuna de les seves dimensions d’aprenentatge.
  3. Cada dimensió correspon a un agrupament de diverses competències.
  4. Les avaluacions de les àrees i les seves dimensions, es regiran per les següents qualificacions
DESAPAREIX NOVES QUALIFICACIONS
Excel·lent Assoliment Excel·lent  (AE)
Notable Assoliment Notable   (AN)
 

Assoliment Satisfactori (AS)

Suficient
Insuficient No Assoliment (NA)

Famílies, confiem que sabreu valorar el gran esforç d’adaptació que fa tot l’equip de mestres i que ens ajudareu a consolidar i millorar els canvis des de la confiança i la col·laboració que sempre ens heu mostrat.

 
ÀMBITS I ÀREES
 
DIMENSIONS
ÀMBIT LINGÜÍSTIC

–          Àrea de llengua catalana

–          Àrea de llengua castellana

–          Àrea de llengua estrangera

Comunicació Oral

Comprensió lectora

Expressió escrita

Literària

Plurilingüe i intercultural

ÀMBIT MATEMÀTIC

–          Àrea de matemàtiques

Resolució de problemes

Raonament i prova

Connexions

Comunicació i representació

ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI

–          Àrea de coneixement del medi natural

–          Àrea de coneixement del medi

social i cultural

Món actual

Salut i equilibri personal

Tecnologia i vida quotidiana

Ciutadania

ÀMBIT ARTÍSTIC

–          Àrea d’educació artística:

visual i plàstica, música i dansa

 

Percepció, comprensió i valoració

Interpretació i producció

Imaginació i creativitat

ÀMBIT D’EDUCACIÓ FÍSICA

–          Àrea d’educació física

Activitat física

Hàbits saludables

Expressió o representació corporal

Joc motor i temps de lleure

 

ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS

–          Àrea d’educació en valors

socials i cívics

Dimensió personal

Dimensió interpersonal

Dimensió social

ÀMBITS D’ÀREES TRANSVERSALS (2n, 4t i 6è)
(a totes les àrees)
ÀMBIT DIGITAL Instruments i aplicacions

Tractament de la informació i organització

dels entorns digitals de treball i

d’aprenentatge

Comunicació interpersonal i col·laboració

Hàbits, civisme i identitat digital

ÀMBIT D’APRENDRE A APRENDRE  

Autoconeixement vers l’aprenentatge

Aprenentatge individual

Aprenentatge en grup

Actitud positiva vers l’aprenentatge

ÀMBIT D’AUTONOMIA, INICIATIVA PERSONAL I AUTONOMIA  

Habilitats personals i emocionals

Presa de decisions

Creació i realització de projectes

 

Podeu descarregar i consultar totes les competències bàsiques i les seves dimensions en aquest document:

Competències bàsiques i dimensions