Projecte educatiu

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) pretén ser una eina per a tots els membres de la comunitat educativa on es reflecteixin els trets d’identitat, el context i trets diferencials de la nostra escola, els objectius generals de centre i l’estructura organitzativa.

El curs 2004-05 es va fer una profunda reflexió en Claustre del PEC anterior. Pensem que es va recollir encertadament el caràcter propi de l’escola. Guiats per la validesa d’aquell PEC fins ara en vigència, aquest curs hem fet una actualització, obligats pels canvis que han esdevingut aquests anys, i, per a perfilar aspectes concrets.

El document definitiu l’aprova el Consell Escolar el dia 26 de juny de 2014 i el podeu descàrregar per llegir en l’apartat de documents d’aquesta pàgina web.