Beques i ajuts

AJUTS PER A ALUMNES AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU CURS 2018/2019

Convocatòria del Ministerio de Educación Cultura i Deporte (Beca MEC).

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: Fins al 27 de setembre de 2018.

IMPORTANT:

  • Per la tramitació de la sol·licitud via telemàtica he de fer servir el següent enllaç:

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/ca/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/primaria-secundaria/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html

 

Aquelles famílies que necessiteu ajuda per poder formalitzar-la podeu demanar hora per fer el tràmit amb l’administrativa de l’escola.

RECORDEU QUE un cop omplerta i tramitada l’haureu d’imprimir  i presentar-la a l’escola.

  • Les famílies que no disposeu dels mitjans informàtics per fer la tramitació telemàtica podeu recollir els impresos de sol·licitud en suport paper a la secretaria de l’escola.

Lloc presentació: A la secretaria de l’escola

  • El  tràmit l’heu de fer presencialment, NO es poden portar a través dels alumnes.

Horari de Presentació

  • Dies d’atenció de l’administrativa de l’escola (consulteu el calendari adjunt).

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i de tots els membres de la família de més de 14 anys.

Document del compte on es vol percebre la beca (l’alumne/a ha de ser titular o cotitular d’aquest compte).

Si cal, documentació relativa a les situacions al·legades en cada cas, reconeixement de discapacitat, carnet de família nombrosa …

Tota la documentació que se us demani a la sol·licitud PDF que imprimireu després de complimentar la sol·licitud telemàtica.