Consell escolar

El consell escolar (segons la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació)

consellescolar_01

1. El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Correspon al Departament establir mesures perquè aquesta participació sigui efectiva, i també determinar el nombre i el procediment d’elecció dels membres del consell.

2. El Departament ha d’adaptar l’estructura i la composició del consell escolar a les característiques dels centres educatius únics.

3. Corresponen al Consell Escolar les funcions següents:

  • Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
  • Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
  • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
  • Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
  • Aprovar la carta de compromís educatiu.
  • Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
  • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
  • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
  • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
  • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
  • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
  • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
  • Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.
 1. El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que aquestes normes no estableixin, s’apliquen les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.5. El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar un professor o professora, i un alumne o alumna o un representant o una representant de les mares i els pares. Els centres de titularitat pública han de comptar amb una comissió econòmica, amb les excepcions que estableixi el Departament.
Està format per:
    • L’equip directiu
    • 6 representants de mestres
    • 5 representants de pares i mares
    • 1 representant de l’AMPA
    • 1 representant del personal d’administració i serveis (PAS)
    • 1 representant de l’Ajuntament

 Amb les següents comissions:

    • Econòmica
    • Permanent
    • Socialització de llibres
    • Convivència

Es celebrarà un mínim d’un consell escolar per trimestre, a més d’un a principi i un altre a final de curs.

Es passa per correu electrònic la convocatòria amb l’ordre del dia i s’adjunta la documentació pertinent.