Dret d’imatge

Dret d’imatge i de publicacions:

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.

Recordem a totes les famílies que el centre disposa de les degudes autoritzacions per fer ús de les imatges i les publicacions dels seus alumnes en els espais reconeguts en l’autorització.

Recordem igualment que, les imatges que les famílies es poden descarregar d’aquests espais i les fotos que de vegades es fan en les activitats obertes a les famílies, són d’us personal i privat i en cap cas, cap família ni cap altre usuari, pot publicar-les en cap espai digital de la xarxa o similars.

Autorització de dret d’imatge i publicacions