Centre Formador

El Cassià Costal és Centre Formador del Departament. A la nostra escola assisteixen alumnes de diferents universitats i mòduls d’institut i batxillerat per poder acabar de formar-se fent pràctiques a la nostra escola.

El Pla d’Acollida amb aquests estudiants és:


EL PLA D’ACOLLIDA, QUANT ALS ALUMNES DE PRÀCTIQUES DE GRAU DE MESTRE ÉS:
 ACTUACIONS QUI /RESPONSABLE QUAN LES FA? COM LES FA? OBSERVACIO
1.     Ompliment de l’aplicatiu de pràctiques del Departament Cap d’estudis (coordinadora del pràcticum)

Coordinador pràcticum universitat.

Segons terminis que determina el Departament.

Segons període de pràcticum de les diferents Universitats

Segons instruccions de l’aplicatiu de practiques. Amb anterioritat, s’ha demanat als mestres del centre qui voldrà ser tutor de practiques al llarg del curs.
2.     Primer contacte del coordinador de la Universitat amb el coordinador/a del Centre Coordinador pràcticum universitat i /o tutors.

 

Cap d’estudis (coordinadora del pràcticum)

Abans de començar el període de pràctiques Normalment via @. També pot fer-se via telefònica. La coordinadora del centre (escola) informarà al coordinador de la Universitat i/o tutors el dia i hora en què es té previst fer l’Acollida dels estudiants (estudiants de 3t i 4t sobretot
3.     Els alumnes s’haurien de posar en contacte amb el centre una vegada s’han confirmat les places acceptades pel Centre i Universitat. Es comunica el dia d’acollida.

 

Alumnes de pràctiques.

 

 

 

 

 

Cap d’estudis (coordinadora del pràcticum)/ o en el seu defecte l’administrativa.

 

 

 

 

Abans del començament del període de pràctiques. Via telefònica o per @.

 

 

 

 

Abans del començament del període de pràctiques. Per @ preferiblement.

 

 

 

 

Quan els alumnes es posen en contacte amb el centre han de deixar una  sèrie de dades: nom i cognoms, MEI o MEP, telèfon, @, menció en cas d’estudiants de 4t i cursos en què anteriorment han fet pràctiques en altres escoles (aquesta informació, en cas de no estar disponible la cap d’estudis l’agafa l’administrativa del centre, en una graella feta per aquest fi).

 

En aquest primer contacte telefònic o per @ la cap d’estudis comunica el dia i hora per fer l’acollida de tots els alumnes de pràctiques i demana que l’estudiant confirmi la seva possibilitat d’assistència.

 

La coordinadora del pràcticum envia un @ als estudiants per acabar de concretar la data d’acollida una vegada tots els estudiants s’hagin posat en contacte amb l’escola.

En el primer contacte, una vegada comunicada la data d’acollida, s’informa que, en cas que no es pugui fer degut a que no tots els estudiants puguin assistir aquell dia, l’acollida es farà al començament de les pràctiques, si l’horari de la coordinadora de pràcticum ho permet, les dues primeres hores del matí. En cas contrari, es començarà a l’hora del pati i s’allargarà l’hora posterior. En aquest darrer cas, i via@:

–      es convidarà als estudiants a que mirin la pàgina WEB del centre.

–      Se’ls hi comunicarà en quin curs quedaran assignats.

–       S’informarà que han d’incorporar-se a les 8:50h, que la coordinadora es presentarà i se’ls hi donarà l’horari i se’ls hi acompanyarà amb el tutor/a assignat/da.

 

4.    Rebuda/

benvinguda  dels estudiants al centre

 

 

 

Cap d’estudis (coordinadora del pràcticum) Si és possible, MILLOR abans de la data de començament de les pràctiques, en el dia proposat per la coordinadora del centre. 

 

Si no és possible, el dia en què es comencen les pràctiques.

 

–     Es fa una reunió conjunta amb els estudiants, en què s’informa dels següents aspectes:

·         Horaris: seguiment dels alumnes, importància d’assistir a les hores de reunions i preparació de planificació, diferents agrupacions en què es treballen i/o recursos, dubtes d’horaris, compatibilitat amb feina…

·         Fulls informatius

·         Extracte PEC, normes…

·         Consulta de la WEB

·         Pla de pràctiques

·         Fotos i dret d’imatge

·         Visita al centre i distribució

* Cofindencialitat de dades.

 

Es demanen que comprovin les dades personals.

 

 

 

 

Amb anterioritat es recorda als tutors la incorporació dels alumnes i a quina hora es preveu que acabi la reunió d’acollida.

 

 

Els alumnes han d’omplir el Pla de Pràctiques i s’ha de signar per part del Centre i la Universitat.

5.    Rebuda/

benvinguda  dels estudiants la classe

 

Coordinadora del pràcticum

 

tutor escola

Dia d’incorporació al centre. La coordinadora de pràcticum acompanya a l’estudiant a la seva futura classe i fa una petita presentació.

La tutora o tutor es fan càrrec de l’acollida a nivell del grup.

Si es fa l’acollida de centre abans de la incorporació a les pràctiques i es dona la possibilitat, es presenten els estudiants amb anterioritat als tutors.
  1. Seguiment dels estudiants
Tutors del Centre

 

Cap d’estudis (coordinadora del pràcticum)

 

Tutor pràcticum universitat.

Al llarg del període  de pràctiques El seguiment es fa entre els dos tutors o amb mediació del coordinador del pràcticum.

Preferiblement per@, tot i que també es fa via telefònica.

Normalment, els tutors dels estudiant de 4t vénen a veure una sessió presencial.

Per part tant dels tutors com de la coordinadora de pràcticum s’intenta donar resposta a tots els dubtes o informació sobre l’escola que necessiten saber als alumnes de pràctiques. Es van acordant les reunions necessàries per poder fer-ho.
  1. Avaluació- tancament del procés.
Tutors del Centre

 

Tutor  pràcticum universitat.

 

Cap d’estudis (coordinadora del pràcticum)

 

Estudiants

 

A final del període  de pràctiques A primer i 2n de grau s’omple una pauta d’avaluació molt senzilla, que normalment porten els mateixos estudiants.

A 3r i 4t s’omple l’annex d’avaluació que proporciona la Universitat. S’ha de signar pel tutor i coordinador de pràctiques i posar segell.

La coordinadora passa un qüestionari de satisfacció als estudiants.

Les avaluacions s’envien normalment a la Universitat per @, en sobre tancat donat al mateix estudiant o per correu ordinari, depenent dels requisits de les Universitats. També podria donar-se el cas de donar-li al tutor de la Universitat en la trobada d’avaluació (aquest darrer cas és el menys usual).
  1. Tancament oficial del procés
Cap d’estudis (coordinadora del pràcticum)

Coordinador pràcticum universitat.

Tutor  pràcticum universitat.

 

 

Tancament de l’aplicatiu segons termini del departament.

Comiat dels representants de La universitat (@).

Es comproven que totes les dades dels mestres tutors de l’escola siguin correctes (persones de pràctiques i hores). Els tutors i coordinador de l’escola podran accedir a partir  del tancament del curs als seus certificats a través de xtec/formació/els meus certificats.

 

* Cofindencialitat de dades. Els alumnes de la universitat, que assisteixen a les reunions d’escola, signaran un full de confidencialitat de dades, abans de començar les pràctiques.