Documents de centre

En aquest espai podeu consultar els nostres documents de centre més rellevants.

PLA D’OBERTURA DE CENTRE: pla que estableix les línies d’actuació de reobertura del centre durant un temps limitat de mes de juny.

PEC: document vertebrador del centre. Document que marca la nostra línia pedagògica, qui som, a què donem valor… us en recomanem la seva lectura.

NOFC: Normes d’organització i funcionament del centre. Document que recull aquestes normes del centre.

PLC: projecte lingüístic de centre, document que parteix d’una reflexió interna del centre, que recull les decisions preses a partir d’aquesta anàlisi en relació a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i que té com a objectiu donar coherència a la manera d’adquirir-les. És un document de reflexió i de presa de decisions que incideix en tots els contextos comunica tius dels centres: aula, centre i entorn.

PLA DE FUNCIONAMENT DE MENJADOR: document que regula l’organització, gestió i funcionament del menjador escolar.