INFORMACIÓ GENERAL. CURS 2018-19

Es poden matricular al primer curs de segon cicle d’educació infantil els infants que compleixen 3 anys el 2018 (i els més grans que han fet una retenció a la llar d’infants o que tenen un informe d’avaluació psicopedagògica de l’equip d’assessorament psicopedagògic que ho aconsella).

S’han de matricular al primer curs de l’educació primària els nens que compleixen 6 anys el 2018 (i els d’edat diferent que procedeixen del darrer curs d’educació infantil).

S’han de matricular al primer curs d’educació secundària obligatòria (ESO) els nens que compleixen 12 anys el 2018 (i els d’edat diferent a qui correspon acadèmicament iniciar aquesta etapa).

Abans de fer la matrícula, per accedir al primer curs del segon cicle de l’educació infantil o per ser admès per primera vegada en un centre, en primer lloc cal fer la preinscripció, és a dir, presentar la sol·licitud d’admissió al centre. Per fer la preinscripció cal:

  • Conèixer el calendari del procés,
  • Consultar els centres,
  • Conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds (i la documentació que els acredita),
  • Presentar la sol·licitud i la documentació (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres per ordre de preferència),
  • Consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions,
  • Consultar el centre assignat, i
  • Fer la matrícula.

 

Cada centre educatiu informa del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l’adscripció a altres centres, de si disposa de mitjans específics d’adaptació a determinades discapacitats dels alumnes, del règim de finançament, del caràcter propi del centre, de les activitats complementàries i serveis que ofereix, i de la disponibilitat de menús especials per a malalties cròniques del sistema digestiu, endocrí o metabòlic.
A més dels centres, també informen sobre el procés de preinscripció i matrícula els ajuntaments, els serveis territorials (i les oficines gestores) del Departament d’Ensenyament i les oficines municipals d’escolarització (OME).