Organs de Govern

Equip Directiu

L’equip directiu és l’òrgan col·legiat encarregat d’aplicar les directrius que emet la titularitat i el Conselll Escolar. Gestiona i coordina l’escola i la programació general del centre.

L’equip directiu per al proper curs és:

  • Secretari: Carmen Alonso
  • Cap d’ Estudis: Mila Gómez
  • Director: Antulio Pérez

Consell Escolar

El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat en el govern de l’escola i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les activitats.

El Consell Escolar el formen:

Equip Directiu Antulio Pérez, Carmen Alonso, Mila Gómez
Equip de Mestres Marta González, Carme Villanueva, Pepi Sánchez, Conxita Feliu, Sonia Pérez, Mila Gómez
Famílies Ana López (5èA, 3r), Diana Romero (6è, 3r), Gema Blasco (4rt), Tina Puerta (4rt, 6è), Cristina Propios (6è)
AFA Montserrat Petit  (5èA)
PAS Mercè Rodríguez
Ajuntament _

El secretari de l’escola actua com a tal, amb veu i sense vot.

Són competències del Consell Escolar, entre d’altres, l’aprovació de les Normes d’Organització i Funcionament, l’aprovació i execució del pressupost, la gestió de les instal·lacions escolars i l’aprovació de la programació general del centre, entre d’altres.

Cada dos anys s’ha de renovar una part dels representants dels mestres i dels pares i mares.


Claustre

El Claustre és l’òrgan de participació dels mestres en la gestió i la planificació educativa de l’escola. Està integrat per la totalitat dels mestres que hi treballen.

Quadre pedagògic
Cicle infantil
Curs Mestres
Infantil – 1 (P3) Conxita Feliu
Infantil – 2 (P4) Marta González
Infantil – 3 (P5) Desirée Solana
Reforç Infantil Mª Carmen Villanueva
Cicle Inicial
Curs Mestres
Primària – 1r Maria Peiró
Primària – 2n Carme Moreno
Cicle Mitjà
Curs Mestres
Primària – 3r Olga Ribera
Primària – 4rt Sònia Pérez
Cicle Superior
Curs Mestres
Primària – 5è A Maite Cuesta
Primària – 5è B Jesús Chivite
Primària – 6è Maribel García
Mestre de suport Carmen Alonso
Cicle Superior- Especialistes
Especialitat Mestres
Llengua Estrangera – Anglès Mila Gómez i Maite Cuesta
Educació Especial Cristina Mateos
Educació Musical Marta Zamora
Educació Física Antulio Pérez
Vetlladora/es Griselda Carbonell i Gemma Pou

Associació de Mares i Pares d’Alumnes

Les funcions de l’AMPA són l’organització i col·laboració, junt amb el claustre de professors, de les diverses activitats complementàries i extraescolars del centre.

Per a ampliar informació, consulteu la Secció AFA


Altre Personal No Docent

Tasca Nom
Secretari – Administratiu Pere Díaz
Consergeria Mercè Rodríguez