Organs de Govern

Equip Directiu

L’equip directiu és l’òrgan col·legiat encarregat d’aplicar les directrius que emet la titularitat i el Conselll Escolar. Gestiona i coordina l’escola i la programació general del centre.

L’equip directiu per al proper curs és:

  • Secretària: Carmen Alonso
  • Cap d’ Estudis: Maite Cuesta
  • Directora: Mila Gómez

Consell Escolar

El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat en el govern de l’escola i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les activitats.

El Consell Escolar el formen:

El secretari de l’escola actua com a tal, amb veu i sense vot.

Són competències del Consell Escolar, entre d’altres, l’aprovació de les Normes d’Organització i Funcionament, l’aprovació i execució del pressupost, la gestió de les instal·lacions escolars i l’aprovació de la programació general del centre, entre d’altres.

El Consell Escolar és reuneix entre 4 i 6 cops l’any per consensuar i aprovar tota una sèrie de documents que fan possible la gestió, organització i el funcionament de l’escola (sortides, colònies, gestió econòmica, serveis de menjador, extraescolars, acollida, casal d’estiu.
Cada dos anys s’ha de renovar una part dels representants dels mestres i dels pares i mares.

Qualsevol dubte, aportació o informació al respecte, adreceu-vos als representants de famílies o la representant AFA al Consell Escolar.


Claustre

El Claustre és l’òrgan de participació dels mestres en la gestió i la planificació educativa de l’escola. Està integrat per la totalitat dels mestres que hi treballen.

Associació de Famílies d’Alumnes

Les funcions de l’AFA són l’organització i col·laboració, junt amb el claustre de professors, de les diverses activitats complementàries i extraescolars del centre.

Per a ampliar informació, consulteu la Secció AFA