Organs de Govern

Equip Directiu

L’equip directiu és l’òrgan col·legiat encarregat d’aplicar les directrius que emet la titularitat i el Conselll Escolar. Gestiona i coordina l’escola i la programació general del centre.

L’equip directiu per al proper curs és:

  • Secretària: Carmen Alonso
  • Cap d’ Estudis: Maite Cuesta
  • Directora: Mila Gómez

Consell Escolar

El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat en el govern de l’escola i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les activitats.

El Consell Escolar el formen:

Presidenta Mila Gómez
Secretària Carmen Alonso
Representants del Professorat Marta González, Jesús Chivite, Conxita Feliu, Desirée Solana, Maite Cuesta
Representants de les Famílies Ruth Ontoso (4rt), Esther Moreno (P5), Mayte Caparrós (4rt), Rocío García (3r, 1r), Begoña Urdiales (3r)
AFA Marta Pujol (1r)
Ajuntament _

El secretari de l’escola actua com a tal, amb veu i sense vot.

Són competències del Consell Escolar, entre d’altres, l’aprovació de les Normes d’Organització i Funcionament, l’aprovació i execució del pressupost, la gestió de les instal·lacions escolars i l’aprovació de la programació general del centre, entre d’altres.

El Consell Escolar és reuneix entre 4 i 6 cops l’any per consensuar i aprovar tota una sèrie de documents que fan possible la gestió, organització i el funcionament de l’escola (sortides, colònies, gestió econòmica, serveis de menjador, extraescolars, acollida, casal d’estiu.
Cada dos anys s’ha de renovar una part dels representants dels mestres i dels pares i mares.

Qualsevol dubte, aportació o informació al respecte, adreceu-vos als representants de famílies o la representant AFA al Consell Escolar.


Claustre

El Claustre és l’òrgan de participació dels mestres en la gestió i la planificació educativa de l’escola. Està integrat per la totalitat dels mestres que hi treballen.

Quadre pedagògic
Cicle infantil
Curs Mestres
Infantil – 1 (P3) Desirée Solana
Infantil – 2 (P4) María Peiró
Infantil – 3 (P5) Marta González
Coordinadora de cicle Conxita Feliu
Cicle Inicial
Curs Mestres
Primària – 1r Puri Vargas
Primària – 2n Amparo Pesudo
Cicle Mitjà
Curs Mestres
Primària – 3r Jordi Girbes
Primària – 4rt Lluís Grau
Cicle Superior
Curs Mestres
Primària – 5è Jesús Chivite
Primària – 6è Xavi Costa
Mestre de suport Carmen Alonso
Coordinador Ed. Primària Jesús Chivite
Cicle Superior- Especialistes
Especialitat Mestres
Llengua Estrangera – Anglès Mila Gómez i Maite Cuesta
Educació Especial Sandra Sanchís
Educació Musical Cristina Mateos
Educació Física Lluís Grau
Vetlladora/es Aziz Khodari

Associació de Famílies d’Alumnes

Les funcions de l’AFA són l’organització i col·laboració, junt amb el claustre de professors, de les diverses activitats complementàries i extraescolars del centre.

Per a ampliar informació, consulteu la Secció AFA


Altre Personal No Docent

Tasca Nom
Administració Juan Moreno
Consergeria Mercè Rodríguez