Normes de l’escola

Normes d’Organització i Funcionament de Centre ( en revisió actualment)

L’escola té unes NOFC que recullen tots els aspectes que regulen el funcionament i l’organització de l’escola. Estan organitzades en 5 apartats o Títols diferents. En aquests moments, és un document en revisió, per tal que sigui coherent la legalitat actual.

TÍTOL I  – DE L’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

TÍTOL II – DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

TÍTOL II – DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

TÍTOL IV – EL PROCÉS D’ENSENYAMENT – APRENENTATGE

TÍTOL V – DELS REGLAMENTS ESPECÍFICS (en elaboració)

 

Carta de compromís

“La carta de compromís educatiu formalitza la coresponsabilitat entre el centre educatiu i les families per dur a terme una acció coherent i coordinada en el desenvolupament personal, acadèmic i social de cada infant i jove. La carta de compromís educatiu és l’instrument que estableix el marc de comunicació en què són possibles les aliances i complicitats entre la família i el centre.
Cada centre ha de concretar la seva carta de compromís educatiu, respectant els drets i llibertats fonamentals que es preveuen en la legislació vigent ( Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació i el Decret 10/2010, art. 7.4).

Els centres han de formular els continguts de la carta segons els principis, objectius, criteris i valors del seu projecte educatiu”.

Carta de compromís educatiu ESCOLA SANT JOSEP-EL PI

Algunes de les normes principals de l’escola:

Puntualitat

La puntualitat és un valor d’educació que compartim família i escola. Us demanem que sigueu rigorosos amb els horaris d’entrada i de sortida. És important que els nostre alumnat adquireixi aquest hàbit de convivència.

 

Les absències s’han de justificar per escrit a l’Agenda per Ed. Primària i a la Llibreta Viatgera per Ed. Infantil, obligatòriament. En cas de no fer-ho, es considerarà com a falta injustificada.

Lliurament de l’alumnat

Si un alumne es posa malalt s’avisarà a la família per a que el vinguin a recollir.

Si es produeix un accident que necessita assistència mèdica es trucarà a la família. En cas de gravetat, es trucarà a 112.

No s’han de portar els nens/es a l’escola, per risc de contagi, en els següents casos :

 • En cas de simptomatologia compatible amb la COVID-19.
 • En cas d’estar a l’espera d’una prova PCR.
 • EN cas de ser contacte estret amb un cas positiu de PCR.
 • Febre en les últimes 24 hores.
 • Descomposició intestinal
 • Infeccions o nafres disseminades a la boca
 • Erupcions i altres alteracions de la pell (excepte si es porta un informe del pediatra confirmant que no és contagiós)
 • Conjuntivitis
 • Cucs intestinals
 • Polls

Quan un infant hagi de prendre una medicació, en horari lectiu, la família ha de lliurar l’autorització signada a la tutoria, on s’especifiqui  horari i dosi del medicament, així com recepte o informe mèdica. Podeu trobar un model a l’apartat Secretaria Digital.

Nota: No oblideu posar el nom del vostre fill o filla al medicament.


L’escola informa

Les famílies que venen a recollir el seu fill o filla hauran d’anar a les respectives portes d’entrada i sortida.

En cas que la persona que vingui a recollir el nen o la nena no sigui el pare o la mare, serà imprescindible que la família signi una autorització prèvia. En cas contrari no se’ls deixarà sortir.

 • Els alumnes dels Cicles Mitjà i Superior de Primària que marxen sols a casa, han de portar signat, pel seu pare o mare, l’autorització pertinent que trobareu a l’apartat Secretària Digital.
 • L’escola enviarà tota la informació a través de l’App Dinantia.
 • També trobareu informació al taulell d’anuncis (exterior) de l’escola i a la web del centre.