Normes de l’escola

Normes d’Organització i Funcionament de Centre

L’escola té unes NOFC que recullen tots els aspectes que regulen el funcionament i l’organització de l’escola. Estan organitzades en 5 apartats o Títols diferents

TÍTOL I  – DE L’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

TÍTOL II – DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

TÍTOL III – DE LA ORGANITZACIÓ DOCENT

TÍTOL IV – EL PROCÉS D’ENSENYAMENT – APRENENTATGE

TÍTOL V – DELS REGLAMENTS ESPECÍFICS

 

Carta de compromís

“La carta de compromís educatiu formalitza la coresponsabilitat entre el centre educatiu i les families per dur a terme una acció coherent i coordinada en el desenvolupament personal, acadèmic i social de cada infant i jove. La carta de compromís educatiu és l’instrument que estableix el marc de comunicació en què són possibles les aliances i complicitats entre la família i el centre.
Cada centre ha de concretar la seva carta de compromís educatiu, respectant els drets i llibertats fonamentals que es preveuen en la legislació vigent ( Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació i el Decret 10/2010, art. 7.4).

Els centres han de formular els continguts de la carta segons els principis, objectius, criteris i valors del seu projecte educatiu”.

 Model Carta de Compromis

Algunes de les normes principals de l’escola:

Puntualitat

La puntualitat és un valor d’educació que compartim família i escola. Us demanem que sigueu rigorosos amb els horaris d’entrada i de sortida. És important que els nostre alumnat adquireixi aquest hàbit de convivència.

En cas de retard, la conserge (Mercè) és l’encarregada d’acompanyar els alumnes a les respectives aules.


Higiene i Salut

Les absències s’han de justificar lliurant a la tutoria una nota signada pel pare o la mare. A partir de tercer de Primària la presentaran a l’agenda escolar.


Lliurament de l’alumnat

Si un alumne es posa malalt s’avisarà a la família perquè el vinguin a recollir.

Si es produeix un accident que necessita assistència mèdica es trucarà a la família. En cas de no localitzar-la, es portarà el nen o nena al servei d’urgències del CUAP (Centre del carrer Cobalt, 135, tocant a la Rambla Marina).

No s’han de portar els nens/es a l’escola, per risc de contagi, en els següents casos :

 • Febre (temperatura superior a 37 graus)
 • Diarrea
 • Infeccions o nafres disseminades a la boca
 • Erupcions i altres alteracions de la pell (excepte si es porta un informe del pediatra confirmant que no és contagiós)
 • Conjuntivitis (lleganyes amb pus groc)
 • Cucs intestinals
 • Polls (hi ha infants que en tenen sovint i n’hi ha qui no en tenen mai. Només depèn del tipus de cabell. Per això és important que reviseu el cap dels vostres fills i, si en tenen, prengueu les mesures oportunes)

Quan un infant hagi de prendre una medicació, en temps escolar, la família ha delliurar una autorització signada a la tutoria, on s’especifiqui  horari i dosi del medicament.

Nota: No oblideu posar el nom del vostre fill o filla a la capsa.


L’escola informa

Les famílies que venen a recollir el seu fill o filla hauran d’anar a les respectives portes d’entrada i sortida.

En cas que la persona que vingui a recollir el nen o la nena no sigui el pare o la mare (cangur, veïna, avis, etc.) serà necessari que la família signi una autorització prèvia. En cas contrari no se’ls deixarà sortir.

 • L’alumnat de P3 sortirà 5 minuts abans, al matí i a la tarda, per tal de lliurar els nens i les nenes a les famílies amb ordre i tranquil·litat.
 • Els alumnes dels Cicles Mitjà i Superior de Primària que marxen sols a casa, han de portar signat, pel seu pare o mare, el full d’autorització que facilitarà l’escola.
 • Al llarg del curs us arribaran circulars, a través dels vostres fills i filles, amb informacions diverses del Consell Escolar, de l’Escola, de l’AMPA, etcètera.
 • També trobareu informació al taulell d’anuncis (exterior) de l’escola i a la web del centre.