Menjador escolar

L’empresa responsable del servei de menjador pel curs 2020-21 és  Tots a Taula. Aquesta empresa és contractada per l’AFA i actua sota la supervisió de la comissió de menjador del Consell Escolar.

Aquest servei de temps de migdia està atès per una coordinadora i un equip de monitors/es que tenen cura d’aquest espai/temps, dels hàbits, de la higiene i de les activitats lúdiques que es realitzen després dels àpats.


Protocol de Funcionament del Temps de Migdia


Contacte Menjador

Persona de contacte: Isabel Ondoño

Telèfon: 672 146 592

Email: josepelpi@gmail.com

Nota: Si un nen o nena ha de faltar al menjador, per malaltia o altra circumstància, s’ha de comunicar per telèfon o whatsapp a la Coordinadora entre les 9 i les 10h del matí.


Horaris

 • L’horari ordinari del temps de migdia està comprés entre les 12:30 i les 15.00h.
 • L’horari de jornada intensiva serà de 13:00 a 15:30h.

Durant aquest temps, el treball tant de l’equip de monitors com de cuina treballen entorn a 3 eixos:

  • Selecció i elaboració d’una alimentació de qualitat, sana i equilibrada
  • Educació en hàbits alimentaris i comportament a taula
  • Realització d’activitats educatives en horari de menjador

Per apuntar-se al menjador cal fer l’inscripció online a través de l’enllaç que facilitiarà la coordinadora de menjador.


Equip de Monitoratge

Equip Funcions
Francina Sanchez Coordinadora Monitoratge
Anna Pont Monitora P3
Marta Blach Monitora P4/P5A
MºJosé Martínez Monitor P4/P5B
Susana Gonzalez Monitora P4/P5C
Loli García Monitora 1r
Mª Angels Moya Monitora 2n
Mireia Cubero Monitora 3r
Raúl García Monitora 4rt
Leyre Lucas Monitora 5è
Vicky Serle Monitor 6è

Menú

 • El menú consta de dos plats i postres (generalment fruita fresca).
 • Si hi ha programada una sortida d’un dia es passarà un full per si cal servei de picnic.
 • Cada mes es lliurarà el menú.
 • Els preus dels àpats pel curs 2020-21 són: 6,33 € (alumnes fixes) / 6,96 € (esporàdics).Es  consideren alumnes fixes aquells que segueixen un mateix patró d’assistència durant tot el curs, amb un mínim de 2 dies setmanals.
 • Caldrà lliurar el document de sol·licitud de plaça de menjador escolar degudament complimentat, durant la primera setmana del curs,  a la coordinadora del servei. Fins que la documentació no es lliuri completa i correctament a la coordinadora del servei l’alumne es considerarà com a esporàdic i es realitzarà el cobrament de la quota en aquesta modalitat (esporàdic).
 • La forma de pagament es ralitzarà, a mes vençut, via domiciliació bancària o transferència bancària. Es realitzarà entre els dies 1 i el 5 de cada mes, a excepció del mes de juny que es cobrarà aquell mateix mes per avançat.
 • Les altes, baixes i modificacions en el servei s’han de comunicar abans del dia 30 del mes anterior.
 • Es retornarà l’import sencer del servei (6.33€) als usuaris fixes, que en cas de no poder assistir al servei de migdia, avisin a la coordinadora abans de les 10:00h. En cas de no avisar o fer-ho fora d’hores es cobrarà l’import íntegre.
 • Per fer ús del menjador s’ha d’estar al corrent de pagament. En cas de les famílies que no paguin, primer es farà un avís per escrit i el nen/nena podrà dinar. Al segon s’avisarà per escrit i amb data límit de pagament del servei i el nen/nena podrà dinar i al tercer avís el nen/nena no es podrà quedar al menjador, fins no es regularitzi la situació de pagament. A partir del segon avís es notificarà a la Direcció del centre.

En cas de necessitat podeu utilitzar el servei de menjador. Només cal avisar pel matí, al telèfon indicat anteriorment, i abonar l’import mitjançant transferècia bancària a les 9:00 h. del matí.


Dietes Específiques

Quan per malaltia un nen/a necessiti dieta caldrà comunicar-ho a primera hora a la coordinadora, mitjançant trucada o whatsapp. Si cal dieta més de 3 dies, s’haurà de portar informe mèdic.

Quan es tracta de menús específics (celíacs, al·lèrgies, etc.) és imprescindible aportar l’informe mèdic on consti la patologia, el protocol d’actuació i el nº de col·legiat, així com omplir la sol·licitud que s’haurà de demanar a la coordinadora de menjador.

En el cas del esporàdics amb dietes específiques, caldrà que omplin el document a primera hora del dia en concret.

Cal aportar els informes pel primer dia.


Protocol de comunicació d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries


Material necessari

Alumnes d’Educació Infantil
 • Cada dilluns una bossa amb una bata amb gomes en comptes de botons. Tot marcat amb el nom (bossa i bata).
 • Els nens i nenes de P3 disposen d’un espai per fer la migdiada i han de portar una manteta quan arriba el fred.
Alumnes de Primària
 • No cal que portin res.

Nota: recordeu que tota la roba ha d’anar marcada amb nom i cognom.


Lliurament dels alumnes / Sortides

Els alumnes no poden sortir sols del menjador. En cas de necessitat, els hauran de recollir els familiars, o persones autoritzades, mitjançant la signatura d’un document que facilitarà la coordinadora.


Informes

Durant el curs s’envien a les famílies informes on es faciliten les dades sobre l’adaptació, comportament i evolució dels alumnes en el menjador. Depenent de l’edat dels infants, s’envien diferents models d’informes i amb una determinada periodicitat.

Informes diaris

Els infants de P-3 reben diàriament i durant tot el curs informes recollits en una llibreta individual de cada nen/a: “la llibreta viatgera del menjador”. En ella es valoren aspectes relacionats amb l’estona del dinar, de la miggdiada i de la resta d’activitats del migdia, així com de qualsevol incidència diària.

Informes trimestrals

El seguiment dels alumnes d’infantil ( P-4 i P-5) i els de primària (de 1r a 6è), es fa amb informes trimestrals. Durant el dia a dia també s’informa de les incidències que es puguin produir, mitjançant nota escrita a les famílies (fulls d’incidències) i trucades telefòniques, depenent de la gravetat de l’assumpte a tractar. Igualment, es poden realitzar reunions amb les famílies quan el tema així ho requereixi.
D’altra banda, disposem d’un model de document diferent per les faltes registrades al reglament de normes de menjador, segons si han estat lleus, greus o molt greus. Adjuntem a l’annex I el reglament intern de convivència de menjador.

Comunicacions

• Els dies que es produeixin incidències remarcables (problemes de conducta o d’alimentació), la família rebrà una nota explicativa de les monitores que s’haurà de retornar signada. Si la incidència és reiterada, s’aplicarà el protocol d’actuació per No compliment de la normativa especificat al Protocol de Funcionament del Temps del Migidia que està a la vostra disposició a la web de l’escola (http://agora.xtec.cat/ceip-esjep/)
• Les comunicacions que es vulguin fer arribar al servei de menjador convé lliurar-les per escrit a l’atenció de la coordinadora o trucant al telèfon del servei de menjador. Al telèfon indicat línies a dalt podeu demanar hora d’entrevista.