Projecte educatiu

En aquesta secció cada centre pot crear les pàgines necessàries per a descriure el seu projecte educatiu. D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, el projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre i ha de contenir com a mínim els elements següents:

  • Criteris d’ordenació pedagògica, prioritats i plantejaments educatius, procediments d’inclusió i altres actuacions que caracteritzen el centre.
  • Indicadors de progrés.
  • Concreció i desenvolupament dels currículums.
  • Criteris que defineixen l’estructura organitzativa.
  • Projecte lingüístic.
  • Caràcter propi del centre, si n’hi ha.

Es poden incloure també en aquesta secció altres documents més específics que també formen part del projecte educatiu, com ara: Projecte de convivència, Pla TAC, Pla d’acollida, Projecte d’escola i família, Comunitat d’aprenentatge, etc.

També pot ser interessant fer referència a altres projectes i activitats, com ara: Escola verda, Ràdio a l’escola, Art a l’escola, Cinema en curs, Taller de robòtica, Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE), Revista de l’escola, Agenda 21, Hort, Patis oberts…

Donada la diversitat de seccions possibles, s’ha cregut oportú no crear cap pàgina específica en la maqueta inicial, deixant a criteri del centre la decisió sobre la millor manera d’estructurar la descripció del seu projecte educatiu. En crear els apartats és important que la caixa Atributs de la pàgina tingui com a pare/mare “Projecte educatiu“, i que se seleccioni com a plantilla l’opció “Menú lateral“.