Suport a estudis post-obligatoris

La Maçana també fa el seguiment dels alumnes sords amb escolarització post-obligatòria. Tant en els Cicles Formatius com als Programes de Formació i Inserció, l’objectiu és donar als alumnes l’oportunitat d’accedir a un ofici en concret, a fi de
garantir-los un futur laboral de millor qualitat. Aquests alumnes, assisteixen una gran part de les hores als instituts on realitzen els seus estudis i la resta d’hores les aprofiten a la Maçana per a reforçar els continguts més teòrics i de més dificultat. En cas que sigui necessari, els alumnes disposen d’un intèrpret de llenguatge de signes al centre ordinari per fer més accessible la informació.
Aquest tipus d’escolarització s’ha de continuar potenciant per tal d’aconseguir major unió entre la Maçana i els centres que fan la compartida. Pensem que mitjançant el treball conjunt podrem desenvolupar més activitats plegats. L’objectiu, és que els nostres alumnes puguin compartir el màxim d’activitats amb els alumnes oients de la seva edat. Per això cal dur a terme un procés de sensibilització dels claustres implicats.