Història

UNA MICA D’ HISTÒRIA

  • L’any 1980 es va obrir l’escola  La Maçana per atendre als alumnes sords que fins aquell moment estaven escolaritzats en dues escoles de Girona i després es van agrupar i escolaritzar a l’escola Carme Auguet.
  • El seu nom es degut al lloc en el que està ubicat, a la zona de la Maçana de SALT per on hi havia passat una riera del mateix nom.
  • Al començament era una escola per a deficients sensorials, per tant tenia nens amb sordesa i amb  deficiència visual. Al voltant de l’any  1986 els pocs alumnes amb deficiència visual que hi havia a l’escola  es van integrar a les escoles ordinàries.
  • L’any ??? es van crear els CREDA. A Girona té la seu al mateix edifici de l’escola i al començament l’escola i el CREDA tenien la mateixa directora. En aquells moments l’escola atenia nens en la modalitat d’ escolarització compartida, entre  la Maçana i l’escola del seu poble. A l’ escola del poble era atès per una logopeda de CREDA. Això suposava una coordinació continuada entre els professionals de Maçana i els de CREDA.
  • Posteriorment, es va derivar cap a una escolarització compartida  entre la Maçana i l’escola ordinària i l’IES que  tenim al costat. Així hem continuat fins ara.
  • La Maçana, pel fet d’esser escola d’educació especial, sempre ha atès alumnes  que superaven l’edat de primària, per tant s’ha intentat poder-los-hi donar una formació  que els hi facilités l’ entrada al mon laboral.

Al començament, i després de l’EGB, passaven a fer Formació professional adaptada en els diferents instituts que cursaven especialitats com perruqueria, hoteleria,…

Després han anat als cicles formatius , fent especialitats semblants.

  • L’escola sempre s’ha declarat oralista i ha treballat en aquesta línia tenint en compte la metodología verbotonal o la paraula complementada. Concretament l’any 1995 CREDAG i  Maçana van ser declarats Seu de Paraula Complementada.
  • Des de fa molts cursos s’ha introduït la llengua de signes  tant a les aules com en el pla de formació de les mestres.