Connecta: llengua de signes en família

El llenguatge i la comunicació dels sords esdevé l’eix fonamental de treball de mestres i pares. És en aquest àmbit en el que la LLENGUA DE SIGNES, pren un gran protagonisme. Als pares els cal formació sobre aquest llenguatge, és doncs, en aquest aspecte en el que es fonamenta aquest projecte.

EL LLENGUATGE

Per alguns alumnes sords, la llengua de signes és el seu llenguatge natural. L’escola La Maçana, com a centre específic per a sords, UTILITZA COM A LLENGUA VEHICULAR LA LLENGUA ORAL CATALANA I SIGNADA. Atenent a les característiques i necessitats de l’alumnat, i posant com a primer objectiu el de la comunicació, es fa ús de la llengua oral i/o de la llengua de signes en els diferents àmbits de treball i de lleure del centre. Això facilita l’aprenentatge de les dues llengües i la possibilitat de utilitzar la que  sigui més efectiva per la seva comunicació.

Alguns dels alumnes poden comprendre i/o expressar-se només gràcies a la LLENGUA DE SIGNES. Això fa que l’aprenentatge d’aquesta llengua per part dels nens i de les famílies sigui imprescindible.

 

És important que pares i mares tinguin les eines per a comunicar-se de forma efectiva i funcional amb els nostres fills. Cal trobar un espai que ens doni aquestes eines, un espai que permeti compartir estratègies de comunicació i llenguatge amb els nostres fills.

Hem de procurar donar una resposta educativa global que faciliti el seu desenvolupament cognitiu, social i personal. Per tant, no només correspon a l’escola trobar aquest espai, sinó també als pares i mares de fills sords.

 

OBJECTIU DEL PROJECTE

  • Oferir la formació necessària en LLENGUA DE SIGNES a totes les famílies d’alumnes de l’escola que ho necessitin.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Crear un espai de trobada entre pares i fills per poder dur a terme activitats i accions que es potencií la confiança, el respecte i la comunicació.
  • Dominar el llenguatge per poder interactuar amb els fills sords i poder evitar problemes  o resoldre situacions abans d’esdevenir un problema.
  • Oferir un espai d’intercanvi entre pares que viuen una mateixa situació o bé similar, d’aquesta manera sempre hom es pot sentir acompanyat en les diferents etapes dels fills.
  • Aconseguir que a partir del treball i les sessions, pares i fills tinguin un alt nivell d’autoconfiança i autoestima, així com el clima familiar sigui relaxat, distès i preparat per cada nova etapa de creixement.