Etapa infantil i primària

Al llarg de l’etapa d’Infantil i Primària l’escola d’educació especial La Maçana comparteix  algunes de les matèries del currículum amb la seva escola veïna, Silvestre Santaló.

Es treballa amb la idea d’una escola específica oberta a l’escola ordinària per afavorir la socialització amb una comunitat plural i diversa. Dins l’escola Maçana els alumnes estan en grups reduïts de 4-6 alumnes per aula i mestre, i/o grups flexibles. Les diferents matèries es treballen amb estratègies i recursos que assegurin, tant com sigui possible, el desenvolupament personal, comunicatiu i personal dels nens.

A l’escola es poden diferenciar dos tipus d’activitats: les que són més específiques per als nens sords i les que formen part dels currículums escolars ordinaris. En el primer grup hi ha el treball auditiu: així, tant a dins l’aula com en les sessions individuals de logopèdia es fan activitats sistemàtiques d’estimulació auditiva per afavorir una millor comprensió i expressió del llenguatge oral, sempre en funció de les possibilitats de cada nen. També es fa classe específica de llengua de signes amb un professor especialista.

Les altres matèries són comunes al currículum escolar ordinari i quant a continguts bàsics, només es fa una temporalització diferent. En les àrees compartides es dediquen més hores al reforç i anticipació dels continguts.

En ambdòs casos s’utilitza la llengua de signes com a recurs complementari per assegurar una bona comprensió.

Atès que l’objectiu principal és la millora de la qualitat de l’ensenyament-aprenentatge del nostre alumnat sord, l’opció de poder compartir amb les escoles veïnes resulta una experiència molt positiva i enriquidora.