Llengua catalana

Aquests cursos tenen com a objectiu que els alumnes assoleixin una  competència adequada per a comunicar-se en llengua catalana. Aquests ensenyament es fa en tres Nivells: Català 1,2,3. Aquests nivells corresponent als següents nivells de competència A1, A2 i B1 del MECR (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües).

  • Català 1

Aquest curs està adreçat a totes aquelles persones amb desconeixement de la llengua catalana. Té com a objectiu prioritari adquirir les habilitats adients en comprensió i expressió orals, amb la finalitat que adquireixi un vocabulari i unes eines bàsiques de comunicació relacionades en aquelles necessitats fonamentals de la vida quotidiana. En obtenir la qualificació d’Apte, permet promocionar al nivell 2 i obtenir el Certificat del nivell A1.

Horari: Dilluns i dimecres de 19 a 20.30 h.

Tots aquest cursos tenen una durada anual i són cursos presencials.

  • Català 2

Està adreçat a aquelles persones que han superat el Català 1 o bé tenen un nivell similar. Es correspon amb el nivell d’usuari bàsic A2 d’acord amb el MECR. En aquest nivell es  treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i també escrites que permetran a l’alumne fer front a diferents situacions de la vida quotidiana i l’àmbit professional. Si al acabar el curs s’obté la qualificació d’Apte, permet la promoció al nivell 3 i obtenir el Certificat del nivell A2.

Horari: Dilluns i dimecres de 19 a 21 h.

  • Català 3

Té com a finalitat que l’alumne pugui expressar-se amb una certa fluïdesa tant de forma oral com escrita en diferents situacions de la vida quotidiana i laboral. Si l’alumne a l’acabar el curs obté la qualificació d’Apte se li donarà el Certificat del nivell B1.

Horari: Dimarts i dijous de 11 a 13 h.

Per a més informació feu clic aquí