Llengua anglesa

La finalitat d’aquests cursos és que els alumnes siguin capaços de comunicar-se en llengua anglesa en situacions quotidianes i familiars senzilles. Que els aprenents pugin comprendre i produir textos breus, en llengua estàndard que tractin sobre aspectes bàsics. Que al finalitzar el 3r Nivell d’aquests ensenyaments l’alumnat pugui comunicar-se de forma oral i escrita d’una manera bàsica.

  • Anglès 1: Aquest nivell està adreçat a persones que desconeixen aquesta llengua i per tant volen iniciar-se en l’aprenentatge de la llengua anglesa. La finalitat d’aquest nivell és formar parlants que siguin capaços de comunicar-se en situacions quotidianes senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats.

Si al finalitzar el curs l’aprenent ha obtingut la qualificació d’Apte se li donarà el certificat del nivell A1 del MEC (Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües).

Horari: Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:00 h.

  • Anglès 2: Aquest curs està adreçat a aquelles persones que hagin superat l’anglès 1 o bé tenen un nivell similar per a poder seguir aquest nivell d’aprenentatge. La finalitat d’aquest curs és reforçar els coneixements que van adquirir en el primer nivell i iniciar-se en l’adquisició d’habilitats en llengua oral i escrita. La superació d’aquest curs permet l’obtenció del nivell A.2.1 del Marc Europeu.

Horari: Dilluns i dimecres de 17:30 a 19:00, primer trimestre. Segon i tercer trimestre dilluns, dimarts i dimecres de 17:30 a 19:00h.

  • Anglès 3: Durant aquest curs es consoliden els continguts del nivell A2 del Marc Europeu. Al superar aquest nivell s’obté el certificat del nivell A.2.2 que permetrà al alumne continuar estudiant aquesta llengua a l’Escola Oficial d’Idiomes i accedir directament al 3r curs de l’esmentada escola.

Durant aquest curs es pretén que l’aprenent adquireixi les competències pròpies de l’usuari bàsic. Al acabar el curs els alumnes han de ser capaços de comprendre i utilitzar expressions habituals. Han de poder comunicar-se en situacions quotidianes amb un intercanvi d’informació sobre temes habituals i han de poder descriure la seva experiència i aspectes del seu entorn.

Horari: Dilluns i dimecres de 19 a 21 h.

Per a més informació feu clic aquí.