Competència digital COMPETIC

Aquests ensenyaments tenen com a objectiu més important facilitar l’adquisició de la competència digital, amb l’assoliment dels coneixements, habilitats i actituds adients en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per tal de poder desenvolupar-se en la societat actual. Aquests ensenyaments s’imparteixen en quatre nivells: Competic Inicial, 1, 2 i 3.

En el nostre centre fem els nivells següents:

 • Competic Inicial, aquest nivell està adreçat a persones que desconeixen les noves tecnologies i que volen assolir un domini bàsic de les TIC. Hi ha diversos grups en diferents franges horàries per tal de facilitar l’assistència al major nombre d’alumnes possible.
 • Competic 1, aquest nivell està adreçat a totes aquelles persones que han superat el Competic Inicial o bé tenen un nivell similar que es pot acreditar amb una prova inicial.
 • Competic 2, adreçat a totes aquelles persones que han superat el Competic 1 o bé acrediten un nivell similar fent una prova inicial.
 • Competic 3 

Important: Per matricular-se a COMPETIC 3, i independentment del seu nivell de competència digital,  l’alumne haurà de disposar del certificat ACTIC Mitjà o bé del certificat de superació del curs de COMPETIC 2 en un centre d’adults depenent del Departament d’Ensenyament o bé que estigui autoritzat a impartir aquest ensenyament.

La superació de cadascuna de les competències treballades a COMPETIC 3 correspon a una persona usuària que té un ampli domini d’aquestes tecnologies i que disposa de capacitat per aprofitar al màxim les prestacions que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació, de construir usos alternatius i de donar suport a altres persones perquè puguin millorar el desenvolupament de les seves competències.

El treball de cadascuna de les cinc  competències de que consta el Competic 3, es desenvolupa en 35 hores lectives (un trimestre). Per tant, sent que el nivell de COMPETIC 3 té una durada de 105 hores anuals, es treballaran tres competències al llarg del curs (una per trimestre). Un cop superades aquestes competències, l’alumne que ho desitgi podrà continuar cursant les competències que li faltin.

Per a més informació clic aquí.

A continuació teniu una relació de les diferents competències que es treballen per a cada nivell:

Nivell

Competències

Horaris

Competic Inicial

 1. Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
 2. Tractament de la informació escrita.
 3. Navegació i comunicació en el món digital.
MATÍ

Dimarts de 9:30 a 12:30h

TARDA-VESPRE

Dilluns de 17:30 a 20:30h

Competic 1

 1. Tractament de la informació numèrica.
 2. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 3. Cultura, participació i civisme digital.
TARDA-VESPRE

Divendres de 17:30 a 20:30h

Competic 2

 1. Cultura, participació i civisme digital.
 2. Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
 3. Navegació i comunicació en el món digital.
 4. Tractament de la informació escrita.
 5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 6. Tractament de la informació numèrica.
 7. Tractament de les dades.
 8. Presentació de continguts.
TARDA-VESPRE

Dimecres de 18.30 a 20.30h

Dijous de 18 a 20h

Competic 3

 1. C4: Tractament de la informació escrita.
 2. C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 3. C6: Tractament de la informació numèrica.
 4. C7: Tractament de les dades.
 5. C8: Presentació de continguts. 
VESPRE

Dimarts de 17.30 a 20.30h