Graduat en educació secundaria per adults (GESO)

Per accedir als ensenyaments d’educació secundària per a persones adultes s’han de tenir divuit anys o bé complir-los dins de l’any natural de matriculació.

També hi poden accedir les persones majors de 16 anys o que els compleixen durant l’any natural que inicien la formació en els casos següents
si tenen un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari;
si es troben en procés d’obtenció d’un permís de treball;
si són esportistes d’alt rendiment;
si són alumnes que han cursat o cursen els programes de formació i inserció i volen cursar els ensenyaments d’educació secundària obligatòria per a adults;
si volen cursar la formació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà;
si participen en el programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per l’Ocupació.

Excepcionalment, el director o directora dels serveis territorials, o el gerent del Consorci d’Educació, a la ciutat de Barcelona, pot autoritzar la incorporació d’alumnes que no compleixen els requisits anteriors, amb l’informe previ de la Inspecció d’Educació. Promoció de curs i/o obtenció de certificació.
Aquests ensenyaments estan organitzats 34 mòduls que estan distribuits en dos Cursos: GES 1 i GES 2.

Per obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria han de cursar i superar els mòduls comuns i opcionals fins a un total de 34 o bé portar algun certificat o document que acrediti que alguns mòduls els té aprovats i per tant poder convalidar-los.

Horari: De dilluns a dijous de 16 a 20:30 h. i els divendres de 16 a 19h.

A continuació hi ha la relació de mòduls que es fan en GES 1 i GES 2:

GES 1

GES 2

Àmbit de la comunicació:
Literatura

Llengua Castellana I

Llengua Castellana II

Llengua Catalana I

Llengua Catalana II

Llengua Estrangera Anglès I

Llengua catalana III

Llengua castellana III

Literatura catalana

Literatura castellana

Llengua estrangera anglès II

Llengua estrangera anglès III

Àmbit cientificotecnològic:
Ciències Naturals I

Educació per a la salut

Física I Química I

Matemàtiques I

Matemàtiques II

Matemàtiques III

Matemàtiques IV

Física i química II

Biologia i geologia

Tecnologia

Àmbit social:
C. Social i Educació per a la ciutadania

Geografia I

Historia I

Història 2

Geografia 2

Mòduls Optatius
 
Catalunya dins l’Espanya s.XX

Dietètica i Nutrició

Taller d’Escriptura Creativa

Arts i Artistes

Hablemos de literatura

Matemàtiques Inicials