Llengua castellana

Aquests cursos tenen com a objectiu que els alumnes assoleixin un nivell de competència adequat en llengua castellana. A l’escola s’imparteixen els tres nivells, es a dir, Castellà 1, 2 i 3. Aquests tres cursos es corresponen als nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües).

  • Castellà 1

Aquest curs està adreçat a aquelles persones amb desconeixement de la llengua castellana, principalment persones nouvingudes. L’objectiu prioritari d’aquest curs és l’adquisició de les habilitats de comprensió i expressió orals i la iniciació en la llengua escrita sobre diferents aspectes de la vida quotidiana. La superació d’aquest nivell permet passar al nivell següent així com l’obtenció del Certificat del nivell A1.

Horari: Dimarts i dijous de 17.30 a 19 h.

  • Castellà 2

Aquest curs està adreçat a persones nouvingudes que tenen un cert coneixement de la Llengua Castellana o bé que han superat el Nivell 1. L’objectiu d’aquest nivell és reforçar i millorar les seves competències bàsiques d’expressió i comprensió oral i així com també a nivell escrit. L’obtenció de la qualificació d’Apte permet la promoció al Nivell 3 així com l’obtenció del Certificat de nivell A2.

Horari: Dimarts i dijous de 15.30 a 17.30 h.

  • Castellà 3

Aquell nivell està adreçat a persones nouvingudes que han superat el Nivell 2 i té com a finalitat que l’alumne sigui competent en l’ús del castellà en diferents situacions de la vida quotidiana i que els permeti ampliar les competències bàsiques d’expressió i comprensió tant a nivell oral com a nivell escrit. La superació d’aquest Nivell permet l’obtenció del Certificat Nivell B1.

Horari: Dilluns i dimecres de 15 a 17 h.

En Aquest grup de Castellà 3, també es fa la preparació pels exàmens d’obtenció de la nacionalitat:
  • DELE A2 (llengua). 
  • CCSE (coneixements constitucionals i socioculturals d’Espanya)

Per a més informació feu clic aquí

Aneu a la barra d'eines