Documents de gestió de centre

  • Projecte Educatiu de centre, PEC.
  • Normes d’organització i funcionament de centre, NOFC.
  • Projecte de direcció
  • Programació general anual, PGA
  • Memòria anual