Competència digital COMPETIC

S’ofereixen dos  cursos: COMPETIC Inicial i COMPETIC 1.

COMPETIC Inicial (105 hores): 

Té com a objectiu facilitar l’adquisició de les competències mínimes i els conceptes bàsics en tecnologies de la informació i la comunicació per desenvolupar-se en la societat actual.
S’adreça a persones amb pocs coneixements de les tecnologies de la informació.

Recull tres competències: 

• Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
• Tractament de la informació escrita.
• Navegació i comunicació en el món digital.

COMPETIC 1 (105 hores): 

Aquest curs s’adreça a les persones que han superat el curs de COMPETICinicial o que tenen o poden acreditar uns coneixements elementals del funcionament de l’ordinador, del tractament de textos, de l’ús del correu electrònic i de la recerca d’informació per Internet.

Recull tres competències:

• Cultura participació i civisme digital (Participació digital). El seu objectiu és utilitzar de manera eficient, cívica i segura els recursos de què disposa la ciutadania en la societat digital, i aplicar-los selectivament en els diversos àmbits de la vida quotidiana, amb la societat.

•Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (Multimèdia). 

•Tractament de la informació numèrica (Full de càlcul).

 

El certificat d’aquest curs és equivalent al certificat de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), nivell Bàsic.

 

Horaris:

COMPETIC Inicial-A: dilluns i dimecres de 11:30 a 13:00.

COMPETIC Inicial-B: dimarts i dijous de 16:30 a 18:00.

COMPETIC 1: dimarts i divendres  d’ 11:00 a 12:30 hores.