A cicles formatius de grau mitjà

L’objectiu d’aquest curs és preparar l’alumnat per superar la prova d’accés que li permetrà accedir a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà. La durada mínima per a la preparació de les proves d’accés a grau mitjà és de 330 hores.

 

Les matèries que s’imparteixen són:

– Llengua catalana

– Llengua castellana

– Llengua estrangera, anglès

– Ciències socials

– Ciències naturals

– Matemàtiques

– Tecnologia

 

El centre lliura a l’alumnat que obté una qualificació igual o superior al 5,  un certificat de superació de la formació per a la preparació de les proves d’accés a grau mitjà. Per superar el curs és imprescindible assistir a classe el 80% del total d’hores de cada una de les assignatures impartides.

L’alumnat que obtingui una nota igual o superior a 5 del curs de preparació per a les proves d’accés als CFGM podrà sumar, a la nota obtinguda a la prova d’accés, sempre que aquesta sigui igual o superior a 4, el resultat de multiplicar la nota obtinguda al curs per 0,2.

 

Horaride dimarts a divendres. Dimarts de 9:30 a 12:00. Dimecres de 9:30 a 12:30. Dijous de 9:30 a 12:30. Divendres de 9:30 a 13:00.